Lov for Hamar Roklub

Lov for Hamar Roklub 1881, stiftet 1881
Vedtatt 1921 med senere endringer senest av 09.03.22.
Godkjent av Idrettsstyret den 29.04.13

§ 1 Formål

Klubbens formål er å vekke interesse for å utvikle dyktighet i padling og roing som en sund og herdende idrett samt forvaltning av klubbens eiendommer.

Formålet skal oppnåes ved å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

Idrettslaget er medlem av Norges Roforbund og Norges Padleforbund.

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Hedmark idrettskrets og er tilsluttet Hamar idrettsråd.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) v√¶re sv√łmmedyktig
b) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
c) Ha gjort opp eventuelle √łkonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF

Styret i idrettslaget kan i s√¶rlige tilfeller nekte en person medlemskap. F√łr vedtak treffes, skal personen gj√łres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist p√• to uker til √• uttale seg. Vedtaket skal v√¶re skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan p√•klages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgj√łre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

Medlemskontingent:
a) Medlemskap i idrettslaget er f√łrst gyldig fra den dag kontingent er betalt.
b) Medlemskontingentsatsene fastsettes av √•rsm√łtet og betales forskuddsvis.
c) Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

Styret i idrettslaget kan i s√¶rlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode p√• inntil ett √•r. F√łr vedtak treffes, skal vedkommende gj√łres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist p√• to uker til √• uttale seg. Vedtaket skal v√¶re skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordin√¶rt/ekstraordin√¶rt √•rsm√łte, og har rett til √• v√¶re til stede ved √•rsm√łtets behandling av saken. Kravet m√• fremsettes innen √©n uke etter at vedtaket er mottatt, og √•rsm√łtet m√• deretter avholdes innen √©n m√•ned.
Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak p√•klages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgj√łre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft f√łr klagefristen er utl√łpt, eventuelt n√•r klagesaken er avgjort.

Idrettslaget skal f√łre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tr√•d med forskrift gitt av Idrettsstyret samt at det f√łres elektronisk liste over de poster det nasjonale medlemsregister ikke dekker.

¬ß 4 Kj√łnnsfordeling

Idrettslaget skal arbeide for lik kj√łnnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til √•rsm√łte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, r√•d, utvalg/komit√© mv. og ved representasjon til √•rsm√łte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kj√łnn v√¶re representert. Sammensetningen skal v√¶re forholdsmessig i forhold til kj√łnnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kj√łnn. Bestemmelsen gjelder ogs√• der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kj√łnnsfordelingen.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For √• ha stemmerett, v√¶re valgbar til √•rsm√łte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til √•rsm√łte/ting i overordnet organisasjonsledd, m√• man ha fylt 15 √•r i l√łpet av kalender√•ret, v√¶rt medlem av idrettslaget i minst √©n m√•ned og ha gjort opp sine √łkonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av f√łlgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomit√©, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og p√• √•rsm√łtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og p√• √•rsm√łtet i idrettslaget.
c) M√łteberettiget komit√©/utvalg har forslagsrett til √•rsm√łtet i saker som ligger innenfor sittarbeidsomr√•de, og dets representant(er) har forslagsrett p√• √•rsm√łtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsomr√•de.

M√łte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har m√łte- og talerett p√• √•rsm√łtet i idrettslaget.
b) Revisor har m√łte- og talerett p√• √•rsm√łtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsomr√•de.

§ 6 Valgbarhet, stemme- og representasjonsrett for arbeidstaker

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utf√łrer l√łnnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbr√łk p√• mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i l√łnn/andre ytelser fra idrettslaget i l√łpet av et kalender√•r.

En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett p√• idrettslagets √•rsm√łte, og er ikke valgbar til styre, r√•d, utvalg/komit√© mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som f√•r relevant ansettelse, plikter √• fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre f√łr ansettelsesforholdet er opph√łrt.

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til √•rsm√łte/ting eller lederm√łte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

Et medlem som har en √łkonomisk s√¶rinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i l√łpet av kalender√•ret, er ikke valgbar til styre, r√•d, utvalg/komit√© mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjon√¶r med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik √łkonomisk s√¶rinteresse som nevnt i f√łrste setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som f√•r slik √łkonomisk s√¶rinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter √• fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre f√łr ansettelsesforholdet mv. er opph√łrt.

Person som i henhold til f√łrste ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til √•rsm√łte/ting eller lederm√łte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til √• tilrettelegge grunnlaget for en avgj√łrelse eller til √• treffe avgj√łrelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) n√•r vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje s√• n√¶r som s√łsken
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

Likes√• er vedkommende inhabil n√•r andre s√¶regne forhold foreligger som er egnet til √• svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt p√• om avgj√łrelsen i saken kan inneb√¶re s√¶rlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har n√¶r personlig tilknytning til. Det skal ogs√• legges vekt p√• om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

Er en overordnet inhabil, kan avgj√łrelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgj√łrelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgj√łrelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppst√•r sp√łrsm√•l om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgj√łrelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville v√¶re vedtaksf√łrt i sp√łrsm√•let. I sistnevnte tilfelle skal alle m√łtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gj√łr eller kan gj√łre vedkommende inhabil. F√łr sp√łrsm√•let avgj√łres, b√łr varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til √• m√łte og delta ved avgj√łrelsen dersom det kan gj√łres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

I √łvrige tilfeller avgj√łr vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gj√łres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge sp√łrsm√•let for sin n√¶rmeste overordnede til avgj√łrelse.

Bestemmelsen gjelder ikke p√• √•rsm√łtet i idrettslaget.

¬ß 9 Vedtaksf√łrhet, flertallskrav og protokoll

Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksf√łre n√•r et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er m√łteleders stemme avgj√łrende.

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernm√łte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernm√łte skal alle m√łtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

Det skal f√łres protokoll fra styrem√łter. Protokollene skal v√¶re tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

¬ß 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgj√łrelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for n√łdvendige, faktiske utgifter som p√•f√łres vedkommende i forbindelse med utf√łrelsen av vervet.

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgj√łrelse for sitt arbeid ved tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgj√łrelse til styret og daglig leder skal klart fremg√• av vedtatt budsjett og regnskap.

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et √•rsregnskap som vedtas av √•rsm√łtet. √Örsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal ogs√• daglig leder undertegne.

Idrettslaget skal f√łlge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en √•rlig omsetning p√• fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og f√łlge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett f√łlgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokf√łres og spesifiseres s√• ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokf√łrte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares p√• en trygg m√•te i minimum fem √•r etter regnskaps√•rets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett

P√• √•rsm√łtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres s√¶rskilt.

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

Det vedtatte budsjettet b√łr fremkomme i egen kolonne n√•r √•rsregnskapet fremlegges

§ 13 Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier

¬ß 14 √Örsm√łtet

√Örsm√łtet er idrettslagets h√łyeste myndighet, og avholdes hvert √•r innen utgangen av mars m√•ned.

√Örsm√łtet innkalles av styret med minst √©n m√•neds varsel direkte til medlemmene eventuelt p√• annen forsvarlig m√•te, herunder ved kunngj√łring i pressen, eventuelt p√• idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gj√łres tilgjengelig p√• idrettslagets internettside eller p√• annen forsvarlig m√•te. I s√• fall skal det fremg√• at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest √©n uke f√łr √•rsm√łtet. Forslag som skal behandles p√• √•rsm√łtet, m√• v√¶re sendt til styret senest to uker f√łr √•rsm√łtet. Fullstendig sakliste og andre n√łdvendige saksdokumenter med forslag til √•rsm√łtet m√• v√¶re gjort tilgjengelig senest √©n uke f√łr √•rsm√łtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgj√łr √•rsm√łtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om √•rsm√łtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til √•rsm√łtet. √Örsm√łtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan v√¶re til stede, eventuelt at √•rsm√łtet kun er √•pent for medlemmer og andre med m√łterett.

√Örsm√łtet er vedtaksf√łrt dersom det m√łter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av √•rsm√łtet. Dersom √•rsm√łtet ikke er vedtaksf√łrt, kan det innkalles til √•rsm√łte p√• nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

P√• √•rsm√łtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppf√łrt p√• den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles n√•r 2/3 av de fremm√łtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

¬ß 15 Ledelse av √•rsm√łtet

√Örsm√łtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollf√łrer beh√łver √• v√¶re medlem

¬ß 16 √Örsm√łtets oppgaver

√Örsm√łtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollf√łrer(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets √łkonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Foreta f√łlgende valg:
  a) Leder, leder for routvalg og leder for husutvalg velges for 2 år det ene året
  b) Nesteleder, kasserer og leder for padleutvalg velges for 2 år det andre året
  c) Hvis det ikke er mulig å velge 6 styremedlemmer, så skal det i det minste velges et styre bestående av leder, nesteleder og kasserer.
  d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. Dersom det ikke er mulig √• velge kontrollutvalget pga manglende kandidater til vervene, s√• ansees kontrollutvalget som un√łdvendig og ¬ß21 kommer heller ikke til anvendelse.
  e) Representanter til ting og m√łter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til √• oppnevne representantene.
  f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  g) Eventuelt √łvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Ledere og nestledere velges enkeltvis. √ėvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
 15. Velge medlem(er) som skal revidere idrettslagets regnskap.

¬ß 17 Stemmegivning p√• √•rsm√łtet

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

N√•r det ved valg skal velges flere ved en avstemning, m√• alle, for √• anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppn√•dd dette i f√łrste omgang, anses de valgt som har f√•tt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas s√• omvalg mellom de √łvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har f√•tt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgj√łres valget ved loddtrekning.

¬ß 18 Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte

Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:
a) vedtak av idrettslagets styre eller √•rsm√łte,
b) vedtak av styre eller √•rsm√łte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

Saklisten og andre n√łdvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller v√¶re gjort tilgjengelig p√• forsvarlig m√•te og dette skal fremg√• av innkallingen.

Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte er vedtaksf√łrt dersom det m√łter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordin√¶re √•rsm√łtet ikke er vedtaksf√łrt, kan det innkalles til √•rsm√łte p√• nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordin√¶re √•rsm√łtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgj√łr det ekstraordin√¶re √•rsm√łtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordin√¶re √•rsm√łtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordin√¶r karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets st√łrrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av √•rsm√łtet.

§ 20 Idrettslagets styre

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets h√łyeste myndighet mellom √•rsm√łtene.

Styret skal blant annet:
a) Iverksette √•rsm√łtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) P√•se at idrettslagets midler brukes og forvaltes p√• en forsiktig m√•te i samsvar med de vedtak som er fattet p√• √•rsm√łtet eller i overordnede organisasjonsledd, og s√łrge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig √łkonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til √•rsm√łter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom √•rsm√łtet ikke har valgt representanter.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

Styret skal avholde m√łter n√•r lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 21 Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har f√łlgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et s√¶rlig fokus p√• at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og √łkonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og √łkonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles p√• √•rsm√łtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsomr√•de.
d) F√łre protokoll over sine m√łter, avgi en beretning til √•rsm√łtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I s√• fall skal utvalget minst ha et √•rlig m√łte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for √• utf√łre de revisjonsoppgaver utvalget finner n√łdvendig.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegj√łrelser og dokumenter som utvalget anser n√łdvendig for √• utf√łre sine oppgaver.

§ 22 Valgkomité

Valgkomiteen velges p√• √•rsm√łtet p√• fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling p√• kandidater til alle √łvrige tillitsverv som skal velges p√• √•rsm√łtet. Medlem av valgkomit√© som selv blir kandidat til verv, plikter √• tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Grupper

Idrettslagets √•rsm√łte kan beslutte √• opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med √•rlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. ¬ß 16 pkt. 13.

Dersom idrettslagets √•rsm√łte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt √• opprette grupper med gruppestyrer, gjelder f√łlgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre p√• minst tre medlemmer. Gruppestyret velges p√• √•rsm√łtet. Gruppen foresl√•r kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan √•rsm√łtet gi hovedstyret fullmakt til √• oppnevne gruppestyrer etter forslag p√• kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et √•rlig m√łte f√łr √•rsm√łtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det √•rlige m√łtet. M√łtet innkalles av gruppestyret med minst √©n ukes frist. Det √•rlige m√łtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, √•rsberetning, treningsavgift, budsjett og √•rsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av √•rsm√łtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell √•rlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av √•rsm√łtet.

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

§ 24 Lovendring

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gj√łre endringene kjent for idrettslagets medlemmer s√• snart de er vedtatt av styret.

√ėvrige lovendringer kan bare foretas p√• ordin√¶rt eller ekstraordin√¶rt √•rsm√łte i idrettslaget etter √• ha v√¶rt oppf√łrt p√• saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre √•rsm√łtet vedtar noe annet. Dersom √•rsm√łtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, g√•r NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, p√•legge n√łdvendig endring for √• unng√• motstrid med NIFs regelverk.

Endringer i ¬ß¬ß 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene f√łlger av NIFs regelverk eller lovnorm.

¬ß 25 Oppl√łsning, sammenslutning, utmelding og annet opph√łr

Forslag om oppl√łsning eller sammenslutning med andre lag m√• vedtas med 2/3 flertall p√• to p√•f√łlgende √•rsm√łter, der det etterf√łlgende √•rsm√łte m√• avholdes minimum tre m√•neder og maksimum 6 m√•neder senere..
Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og s√¶rforbund senest 14 dager f√łr idrettslagets √•rsm√łte behandler forslag om oppl√łsning.

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppl√łsning av idrettslaget. Vedtak om utmelding fra s√¶rforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. ¬ß 24.

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller form√•l godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig st√łtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppl√łsning eller annet opph√łr av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et form√•l godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppl√łses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager f√łr idrettslaget holder sitt ordin√¶re √•rsm√łte for behandling av saken.

 

Om klubben