Sikkerhet og HMS

Intern kontroll system

Innledning og Versjonshistorie
Lover og regler som gjelder for HR og mål for helse, miljø og sikkerhet
Virksomhetens organisasjon og aktiviteter i klubbregi

Rutiner:
Vedlikehold av utstyr
Rapportering av uønskede hendelser
Informasjon om turer
Lån av klubbåter
Klubbkvelder Onsdager sommerhalvåret
Instruks for vakthavende klubbkvelder
Instruks for roklubbens motorbåt
Gjennomføring av kurs hav/flattvann
Gjennomføring av større arrangement
Systematisk overvåkning og gjennomgang av intern kontroll
Risikoanalyse

Flattvann/Havpadling
Risikovurdering Hav/flattvann
Metode for risikoanalyse ved turer i klubbregi
Utstyr
Redning

Roing
Roreglement Hamar Roklub 1881
Risikovurdering roing
Utstyr
Redning

Kanopadling
Risikovurdering Kano
Utstyr
Redning

Vedlegg:
Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse – RUH (PDF, s.1)
Vedlegg 2: Risikovurdering for norsk padling (PDF, s.2)
Vedlegg 3: HR`s utlånsreglement (PDF, s.9)
Vedlegg 5: Oversikt over klubbens kurs (PDF, s.11)
Vedlegg 6: Skjema for tapt eller skadet utstyr (PDF, s.13)

 

Innledning og versjonshistorie

Hamar roklub, HR, ble stiftet 1881, og er medlem av Norges Padleforbund og Norges Roforbund

HRs medlemmene er i alle aldersgrupper. Klubben har flere familiemedlemskap.

HR holder til på Tjuvholmen på Hamar og besitter flere scullere, robåter, tur-, racer- og havkajakker.

Klubbens formål er å vekke interessen for, og utvikle dyktighet i padling og roing. HR har aktive roere, havpadlere og flattvann/ mosjonspadlere.

HR kan fra 2010 tilby medlemmene NPF godkjente Våttkortkurs med basis i egne, sertifiserte instruktører innen sikkerhet og padleteknikker.

Det er fritt for alle å bli med på organiserte klubbturer såfremt gjeldende kurs for de respektive grener er gjennomført eller at tilsvarende erfaring og kunnskap er dokumentert ved egenerklæring.

HR ønsker å fremme ro – og padlesporten på en positiv måte.

HRs styre pålegger klubben å ta nødvendige grep for å redusere faren for uønskede hendelser. Et viktig virkemiddel er kartlegging og vurdering av risikofaktorene innen aktivitetsområdene og definering av korrigerende tiltak.

Et viktig element i arbeidet er dette dokumentet som underlag for klubbens arbeid innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), pålagt gjennom den såkalte intern kontrollforskriften (se «lover og regler» som gjelder for HR).

Dette dokumentet skal ligge tilgjengelig for alle klubbens medlemmer og må være godt kjent av samtlige som har verv eller andre ansvarsforhold i HR. En papirversjon av dokumentet vil finnes inne i gangen foran garderobene og dette blir bekjentgjort på klubbens elektroniske fora. Det vil også være link til dokumentet fra klubbens hjemmeside.

Det er HRs styres oppfattning at aktivitetsledere og tur ledere/ koordinatorer skal sette seg inn i dette dokumentet, gjennomgå relevante kurs og utfordre den enkelte aktivitetsdeltaker på elementære forhold for gjennomføring av for eksempel padletur. Ut over det er den enkelte deltaker ansvarlig for egne, individuelle handlinger.

Synspunkter på innholdet rettes til HRs styre og mottas med takk.

Dette er et dynamisk dokument og er gjenstand for løpende vurdering og bearbeiding og vil således aldri bli helt ferdig.

Versjonshistorie:
1.0 Utkast 2010
2.0 Oppdatert 12. mars 2014

 

Lover og regler som gjelder for HR

I. FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Intern kontrollforskriften)
a. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html

II. LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven)
a. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19760611-079.html&4

Mål for helse, miljø og sikkerhet

– HRs mål for Helse, Miljø og Sikkerhet er null skade. Dette gjelder både på miljø og på roernes og padlernes fysiske og mentale helse.

– Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørge for at all roing og padling foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig.

– Ved systematisk opplæring av våre medlemmer vil vi arbeide for å skape høy grad av bevissthet vedrørende miljø og sikkerhet.

– Sikkerhet skal alltid være første prioritet.

– Vi forplikter oss til å ikke skape negative virkninger og forstyrrelser på miljø som følge av vår aktivitet.

– Vi skal føye oss etter lokale normer og regler for vår ferdsel i naturen.

– Vi skal ikke forsøple naturen (ytre miljø) i forbindelse med våre aktiviteter.

– Vi skal aktiv søke informasjon om hendelser og ta lærdom av disse og fra andre ro- og padlemiljø

Vi har alle felles ansvar for egen og andres sikkerhet. På tur skal vi ta vare på hverandre og på det ytre miljø.

 

Virksomhetens organisasjon og aktiviteter i klubbregi

Ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet er fordelt på denne måten:

Styrets leder

Overordet ansvar for at hvert styremedlem og ansvarshavende utfører sine HMS oppgaver og at internkontrollsystemet etterleves.

Ansvar for å følge opp og vedlikeholde internkontroll systemet. Herunder ligger systematisk
overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Internt kontrolldokument, godkjent av styret i HR xx.xx.2013

Aktivitetsleder

Skal aktivt bidra til at klubbturene og klubbarrangementene blir planlagt og gjennomført på en sikker måte, i samsvar med klubbens HMS og internkontrollsystem.
Ansvar for å legge ut informasjon om turer i klubbregi på hjemmesidene. Informasjonen skal være tilstrekkelig for at medlemmene selv kan vurdere om de har nok ferdigheter til å delta.

Aktiviteter i klubbregi

For aktiviteter i klubbregi menes turer som er planlagt gjennom klubbens organisasjon og lagt ut på klubbens hjemmeside/ aktivitetsliste.

Turer som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk, regnes som utenfor klubbregi dersom det ikke er lyst ut som klubbtur på klubbens nettside. Dette vil være en privat tur og ansvaret ligger således på deltakerne.

 

Rutiner

Her omtales rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av Helse-, Miljø- og Sikkerhetslovgivningen.

 

Vedlikehold av utstyr

Alt utstyr skal kontrolleres med hensyn til sikkerhet to ganger i året (vår og høst).
Ansvarlig er styrets Materialforvalter.

Utstyrsliste og Inventarliste skal være tilgjengelig, kontrollpunkter skal identifiseres og krysses av. Lista skal inneholde elementer fra både båthus, klubbhus og friområde.
I tillegg skal skjema for tapt eller skadet utstyr (vedlegg 6) være tilgjengelig i klubblokalet for at medlemmer/ brukere enkelt skal kunne rapportere mangler, tap eller skade av utstyr til styret.

Skjemaet leveres i ”postkassen” til styret som henger i klubben.
Etablert merkesystem for utstyr gjennomføres.

HR har som målsetting til enhver tid å ha system for reparasjon/ erstatning av klubbens utstyr.

 

Rapportering av uønskede hendelser.

Hendelser skal rapporters på skjema, RUH vedlegg 1, og tas opp på styremøte og HR årsmøte for erfaringsoverføring.

Styret har ansvar for å treffe tiltak der det er hensiktsmessig. Ellers er hensikten med rapporteringen en ren erfaringsutveksling.

Det er et ønske om at alle uhell, nestenuhell og farlige situasjoner rapporteres til styret.
Skjemaet leveres i ”postkassen” til styret som henger i klubben.

Det er en målsetting å gjøre RUH skjemaet tilgjengelig på HR`s nettsider, slik at skjemaet kan levers elektronisk.

 

Informasjon om turer

All innformasjon om turer som arrangeres i regi av klubben skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfaring og ferdighetsnivå.

HRs system med gradering av turer vil være under kontinuerlig vurdering.

Alle klubbturer skal ha minst en ansvarlig for turen, og en kontaktperson.

En person kan være både ansvarlig og kontaktperson.

Informasjonen skal, som et minimum, ha følgende struktur:

Hav/ flattvann:

• Lengde (km/tid)
• Vanskelighetsgrad

 

Lån av klubbåter

Skal medlemmene benytte HRs hav/ turkajakker fra klubbens brygge, kreves minimum NPF Våttkort Introduksjonskurs eller at medlemmet er en svært erfaren padler.

Det kreves at medlemmet forholder seg til klubbens merkesystem for klubbåter.

Dersom klubbens hav/ turkajakker skal anvendes av medlemmer på turer som ikke starter på
klubbens brygge må de i tillegg ha NPF Våttkort Grunnkurs havpadling, alternativt egenerklæring hva angår ferdigheter, tilsvarende det til enhver tid gjeldene Grunnkurs for havpadling.

Unntakene er når kajakkene anvendes i kurssammenheng/ klubbarrangement med ansvarlige, sertifiserte kursholdere/ instruktører eller der erfarne padlere tar med enkeltpersoner for prøveturer. (”en til en” opplæring”).

Alle som benytter klubbens båter skal føre inn før turen sitt navn, dato, hvilken båt som blir lånt og hvor den skal benyttes i padleprotokollen som ligger på klubbhuset.

Lån av robåter krever at en har gjennomgått opplæring i roing og behandling av
båtmateriell.

(se for øvrig klubbens utlånsreglement, vedlegg 3).

 

Klubbens faste klubbkvelder på onsdager i sommerhalvåret («Åpent hus»)

Dette er et tilbud til de som vil prøve kajakk og som kanskje ikke har prøvd kajakk før. Dette setter store krav til sikkerhet. Derfor er det kun padlere med god erfaring og som kjenner klubben godt som kan påta seg disse vaktene. Videre kreves det at de som påtar seg vakt har satt seg inn i gjeldende vaktinstruks (se under). Tidspunkt for klubbkveldene annonseres på klubbens hjemmeside under aktivitetskalender.

 

Instruks for vakthavende ved roklubbens «Åpent hus» på onsdager

Det kreves minimum 3 vakthavende klubbmedlemmer. En av disse skal være aktivitetsleder hav. Vaktene har i tidsrommet kl. 18.00- 20.00 ansvaret for alle som deltar på «Åpent hus» og benytter klubbens materiell. Ansvaret begrenser seg til Veslemjøsa, og klubbens materiell må ikke utenfor dette området.

Videre gjelder:

  • Det forutsettes at de som ønsker å prøve seg på vannet kan svømme.
  • Informer om at all deltakelse er på eget ansvar og at det anbefales egen personforsikring / ulykkesforsikring. Egenerklæringsskjema er vedlagt.
  • Barn under 16 år må være i følge med ansvarlig voksen.
  • All padling i klubbens materiell skal foregå med padle-/redningsvest. Personer på vannet bruker i tillegg farget vest (for synlighet). Spruttrekk må ikke benyttes. Unngå sko med lisser.
  • Vaktene tilstreber til enhver tid å ha kontroll med aktiviteten på Veslemjøsa, og er synlige med vest eller tilsvarende merking.
  • Personer som ikke følger de oppsatte retningslinjer eller beskjeder gitt av vakthavende, kan bli oppfordret til å gå i land og levere lånt utstyr tilbake.
  • Vaktenes oppgave er å veilede personer uten padleerfaring med f.eks. valg av kajakk og tilpassing av vest, samt informere om håndtering, bruk og renhold av utstyret. I tillegg er sikkerhetsveiledning viktig.
  • Om mulig, begrens antall kajakker på vannet til 6 av gangen (evt. at det settes inn ekstra vakt på vannet).

Vaktinndeling:

Funksjon Gjøremål

1

Aktivitetsleder og ansvarlig Koordinerer og fordeler oppgaver mellom vaktene. Kontroll på aktiviteten i Veslemjøsa. Veilede og bistå på vannet.

2

Vakt Bistå uerfarne med valg av kajakk og tilpasning på land. Nybegynnerinformasjon. Varsler nødetater ved hendelser som krever øyeblikkelig hjelp. Varsle klubbens leder, tlf. 95813001.

3

Vakt Bistå uerfarne med valg av kajakk og tilpasning på land. Nybegynnerinformasjon.
Ha kajakk lett tilgjengelig på brygga i tilfelle vedkommende må bistå med redning.

 

Brukerinstruks for roklubbens følgebåt med motor.

1. Under bruk i sommerhalvåret skal påhengsmotor Yamaha 15hk være montert og justert i låst tilstand på plass i båten.

2. Bensintank skal når den ikke brukes oppbevares i rohallen sammen med båtens øvrige utstyr. Bensintanken skal til enhver tid være full, det skal benyttes blyfri bensin 95 okt. med 2% outboard oljeblanding. Oljen skal oppbevares sammen med det øvrige utstyret.

3. Båtens årer, redningsvester og øseutstyr skal utenom bruk oppbevares i rohallen i ”verkstedkroken”

4. Etter bruk av følgebåten hvor påhengsmotoren er benyttet, skal dette føres inn opplysninger i loggen som ligger i følgebåtpermen i rohallkorridoren. Dette er viktig for service- og vedlikeholdsrutinene.

5. Følgebåten skal utenom bruk være avlåst med hengelås/ kjetting på sin båtplass ved siden av roklubbrygga i Veslemjøsa.

6. Nøkler til låst kjetting samt båtmotor henger på korktavla i rohallkorridoren.

7. Det tillates ikke bruk av følgebåten til privat bruk uten at dette er avtalt med Nestleder i styret.

8. Mangler, skader mv. skal meldes Nestleder i styret.

 

Gjennomføring av kurs hav/flattvann.

– Kursene skal ikke avholdes med større grupper enn 10 deltagere.
– Instruktør – deltager forholdet skal minimum være 1 til 6, eller 2 til 10.
– Minst en av instruktørene skal ha som minimum NPF-aktivitetslederkurs.

Se vedlegg 5.

 

Gjennomføring av større arrangement.

Ved gjennomføring av større arrangement, skal det utarbeides en egen HMS plan og sikkerhetsplan for arrangementet.

Denne skal være skriftlig og skal dokumentere at arrangørgruppen har gjennomført en
sikkerhetsanalyse av arrangementets aktiviteter.

Med større arrangement regnes samlinger og konkurranser. (eks: Helgøya rundt).

Fellesturer og kurs, regnes ikke som ”større arrangement”.

 

Systematisk overvåkning og gjennomgang av intern kontroll

Styret i HR v/ leder skal gjennomgå dette dokumentet en gang per år for å sikre at det er oppdatert, relevant for aktiviteten, og at målene som er satt for dokumentet oppfylles.

De pliktene dokumentet stiller til styremedlemmer og/ eller ansvarshavende skal i denne anledning ettersees.

 

Risikoanalyse

Risikoanalyse forventes gjennomført for alle terminfestede klubbturer/ arrangement.
Det oppfordres videre til at det gjennomføres risikoanalyse på alle turer, også turer i privat regi.

Bassengtrening medfører mange padlere konsentrert på et begrenset areal og krever høy risikofokus.

Førstehjelpkyndig skal alltid være tilstede.

 

Flattvann/Havpadling

Generelle anbefalinger:

Utstyr og risiko varierer mye med årstiden og type aktivitet. Det er viktig å forstå hvordan man skal vurdere sikkerheten totalt. Farer ved havpadling er nedkjøling (hypotermi), navigasjonsproblemer ut fra vind, bølger og strøm og andre fysiske skader.

En bør ikke padle under forhold verre enn det en på forhånd har øvd og mestrer
redningsteknikker i.
En bør unngå å padle alene, uansett egne ferdigheter.
Bruk alltid vest.
Kle deg etter temperaturen i vannet, ikke lufttemperatur.
Lanterner er påbudt om natta – unngå i mest mulig grad nattpadling.
Ha alltid med nødvendig sikkerhets utstyr (pumpe, taueline åreflotør, nødbluss,
reserve åre, kompass/ GPS, kart).
Sørg for at kajakken er i god stand og har vanntette skott foran og bak evt.
flyteposer.
Hør på værmeldingen.
Planlegg turer på kart før du skal padle i nye områder.

 

Risikovurdering Hav/flattvann

Moment

Risiko

Tiltak

Nedkjøling

(hypotermi)

Ved rundvelt ute på havet vil temperaturen si noe om hvor lang tid padleren har før en bør være på land. Hvis en går rundt i et sund vil en drive med strømmen.

Ved padling i farvann hvor en må krysse kortere eller lengre strekninger bør en ha nødvendig med tøy eks. tørrdrakt og være flere i følge.

Temperatur (Vann og i luften)

Kan bidra til nedkjøling. Særlig på dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det være fare for nedkjøling ved en velt.

Kle seg etter forholdene, og da særlig med sikte på risiko for en velt.

Nedbør

Kan bidra til nedkjøling.

Kle seg etter forholdene.

Bølger

Bølger kan bidra til at padleren velter, noe som kan medføre fare for drukning og nedkjøling, særlig i kombinasjon med vind.

Unngå å padle i større bølger enn man kan mestre. Holde seg nær land hvis dette ikke er mulig.

Vind

Øker faren for en velt og kan være direkte

årsak til nedkjøling.

Unngå padling i mer vind en man kan mestre. Kle seg etter forholdene.

Strøm

Ut fra elveos eller rundt nes og i sund kan det oppstå strømmer på flatt vann som kan bli sterke og føre kajakken ut av kurs eller øke faren for velt.

Planlegge padlingen slik at en

traverserer strømmende vann på en trygg måte.

Annen båttrafikk

Annen båttrafikk kan representere fare for

Kollisjon.

Holde god avstand til annen båttrafikk og kryss farleder på oversiktlige steder. Padling i kjent farvann reduserer

risiko for å bli pårent av lystbåter!

Nattpadling

Båter ser deg ikke, eller med lanterne kommer de bort til deg for å se hvorfor det lyser.

Lys/ikke lys er en utfordring for oss som er minst. Lyset virker på den ene siden som en varsling, og på den andre som

en magnet for noen som kommer i stor fart for å se nærmere. Som paddler er

du usikker på hvilken kategori båtfører det er. Hold deg nærme land.

 

Metode for risikoanalyse ved turer i klubbregi

Anbefaler å bruke risikoanalysemodellen også på turer som ikke arrangeres i klubbregi.
Se vedlegg 2: Risikovurdering for norsk padling. Momentene overfor kategoriseres i tre kategorier; grønn, gul og rød. Disse vurderes i forhold til konsekvens og sannsynlighet for at uønskede hendelser skal skje.

Det er viktig å innarbeide risikoanalysemodellen i sine sikkerhetsrutiner slik at man enkelt og raskt får oversikt over risikofaktorer både før og underveis i padleturen. Risikofaktorene bør fortløpende vurderes og tiltak iverksettes om nødvendig for å senke risikoen.

 

Utstyr:

Pumpe

Nødvendig for å lense kajakken etter for eksempel en velt.

Redningsvest

Godkjent padlevest med tilstrekkelig oppdrift.

Årepose

Åreposen er viktig særlig dersom man padler alene. Åreposen brukes som hjelp til egenredning.

Åreline

For å hindre at åren forsvinner er det nødvendig å bruke åreline.

Reserveåre

Uten åre er en avhengig av å bli tauet.

Tauline

Minst en line må være med når en gruppe drar på tur. Det er flere typer på markedet. Gjennom kvalifiserende kurs vil bruk gjennomgås.

Førstehjelpsutstyr

Førstehjelpsutstyr for å kunne behandle eventuelle skader under padling. En gruppe på tur må kunne disponere plaster, sportstape, saks, bandasje, enkeltmannspakke, trekanttørkle og gasbind. Må pakkes i tørrpose.

 

Redning
Hav og flattvannspadlere må ha kjennskap til grunnleggende redningsteknikker. Det er en forutsetning at padlere på nybegynnernivået padler sammen med personer som har mer erfaring. Padlere med erfaring må kunne ta ansvar i en eventuell redningsaksjon.
Det er et krav at deltakerne behersker egenredning og kameratredning.

Egenredning:
Det er en forutsetning at utøver behersker svømming og ellers er fortrolig med vann.
Eskimorulle er en fordel, men ingen forutsetning. Det er derimot egenredning ved bruk av årepose eller annen form for våt entring. Pumpe er en forutsetning.

Kameratredning:
Det forutsettes at turdeltaker er trent i diverse metoder, fra «alle i vannet» til enkelttilfeller.
Førstehjelp: HR oppfordrer, uavhengig av vanskelighetsgrad padlere til å sette seg inn i
førstehjelpteknikker ved drukning (HRL), nedkjøling (hypotermi) og ved vanlige skader (kutt,
hjernerystelse, brudd, forstuinger og skader av ledd)

 

Roing

Roreglement Hamar Roklub 1881 (Vedtatt av Styret 20.04.22)

Generelle anbefalinger:

Utstyr og risiko varierer mye med årstiden og type aktivitet. Det er viktig å forstå hvordan man skal vurdere sikkerheten totalt. Farer ved roing er som for annen vannsport: nedkjøling (hypotermi), drukning, og andre fysiske skader. En bør ikke ro under forhold verre enn det en på forhånd har øvd og mestrer redningsteknikker i. En bør unngå å ro alene, uansett egne ferdigheter. En bør ha med vest. Kle deg etter sjøtemperatur, ikke lufttemperatur. Sørg for at farkosten er i god stand. Hør på værmeldingen, les været. Definer nærtur og langtur områder.

 

Risikovurdering Roing:

Nedkjøling
(hypotermi)

Ved rundvelt ute på havet vil temperaturen si noe om hvor lang tid roeren har før en bør være på land. Hvis en går rundt i et sund vil en drive med strømmen.

Ved roing i farvann hvor en må krysse kortere eller lengre strekninger bør en ha tørrdrakt og være flere i følge.

Temperatur (Vann og i luften)

Kan bidra til nedkjøling. Særlig på dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det være fare for nedkjøling ved en velt.

Kle seg etter forholdene, og da særlig med sikte på risiko for en velt.

Nedbør

 

Kan bidra til nedkjøling.

Kle seg etter forholdene.

Bølger

Bølger kan bidra til at roeren velter, eller fylles med vann, noe som kan medføre fare for drukning og nedkjøling, særlig i kombinasjon med vind.

Unngå å ro i større bølger enn man kan mestre. Holde seg nær land og ha med lenseutstyr.

Vind

 

Øker faren for en velt og kan være direkte årsak til nedkjøling.

Unngå roing i mer vind en man kan mestre. Kle seg etter forholdene.

Strøm

Ut fra elveos eller rundt nes og i sund kan det oppstå strømmer på flatt vann som kan bli sterke og føre farkosten ut av kurs eller øke faren for velt.

Planlegge roingen slik at en traverserer strømmende vann på en trygg måte.

Annen båttrafikk

Annen båttrafikk kan representere fare for kollisjon.

Holde god avstand til annen båttrafikk og kryss farleder på oversiktlige steder. Roing i kjent farvann reduserer risiko for å bli pårent av lystbåter, husk å se bak deg!

 

Utstyr:

Redningsvest bør alltid være med om bord når dette er praktisk mulig. Lenseutstyr (enten beger, bøtte eller pumpe) skal alltid være med om bord.

 

Redning:

Det arrangeres kurs, som alle roere oppfordres å delta på. Personer som skal fungere som aktivitetsledere på nybegynnerkurs eller andre arrangementer skal ha gjennomført kurs. Livredning med hjerte lungeredning (HLR) for veiledere/ instruktører og ansvarlige. Alle bør kunne yte hjerte lungeredning ved drukning (HLR) og nedkjøling (hypotermi) og førstehjelp. Egenredning: Roere som er på nybegynnerstadiet, bør ha kunnskaper om og prøvd ulike teknikker for egenredning. Roere må være i stand til å svømme og kunne ta vare på seg selv i kaldt vann. Følgebåt: Ved trening av nybegynnere bør det brukes følgebåt for instruksjon og sikkerhet.

 

Kanopadling

Generelle anbefalinger:

Risikoen varierer mye med årstiden og type aktivitet. Det er viktig å forstå hvordan man skal vurdere sikkerheten totalt. Farer ved kanopadling er som for annen vannsport: nedkjøling (hypotermi), drukning, og andre fysiske skader. Statistikker viser at risiko ved kanopadling ofte undervurderes.

• En bør ikke padle under forhold verre enn det en på forhånd har øvd og mestrer
redningsteknikker i.
• Våre kanoer er ikke egnet til elvepadling og skal kun brukes på flattvann.
• Ha alltid på vest
• Kle deg etter vanntemperatur, ikke lufttemperatur.
• Sørg for at farkosten er i god stand.
• Hør på værmeldingen, les været
• Definer nærtur og langtur områder.

 

Risikovurdering Kano

Nedkjøling

(hypotermi)

Ved rundvelt ute på havet vil temperaturen si noe om hvor lang tid roeren har før en bør være på land. Hvis en går rundt i et sund vil en drive med strømmen.

En bør unngå å padle i farvann som man ikke enkelt kan svømme til land.

Temperatur (Vann og i luften)

Kan bidra til nedkjøling. Særlig på dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det være fare for nedkjøling ved en velt.

Kle seg etter forholdene, og da særlig med sikte på risiko for en velt.

Nedbør

Kan bidra til nedkjøling.

Kle seg etter forholdene.

Bølger

Bølger kan bidra til at padleren velter, noe som kan medføre fare for drukning og nedkjøling, særlig i kombinasjon med vind.

Unngå å padle i større bølger enn man kan mestre. Holde seg nær land hvis dette ikke er mulig.

Vind

Øker faren for en velt og kan være direkte

årsak til nedkjøling.

Unngå padling i mer vind en man kan mestre. Kle seg etter forholdene.

Strøm

Ut fra elveos eller rundt nes og i sund kan det oppstå strømmer på flatt vann som kan bli sterke og føre farkosten ut av kurs eller øke faren for velt.

Planlegge padlingen slik at en

traverserer strømmende vann på en trygg måte. Våre kanoer kan ikke benyttes i elv.

Annen båttrafikk

Annen båttrafikk kan representere fare for

kollisjon.

Holde god avstand til annen båttrafikk og kryss farleder på oversiktlige steder.

Demninger og kraftstasjonsinntak

Disse representerer en særlig stor risiko

for alvorlige ulykker.

Hold god avstand og vær særlig oppmerksom ved slike installasjoner.

 

Utstyr:

Redningsvest skal alltid være på.

Grunnet erfaringer, setter vi her bekledning som en del av sikkerhetsutstyret. En stor
andel dødsfall i kano, skyldes for lite bekledning i forhold til vanntemperatur.

 

Redning:

Livredning med hjerte lungeredning (HLR) for veiledere/instruktører og ansvarlige. Alle bør kunne yte hjerte lungeredning ved drukning (HLR) og nedkjøling (hypotermi) og førstehjelp.

Egenredning: padling/ roing/ bruk av kano som er på nybegynnerstadiet, bør ha kunnskaper om og prøvd ulike teknikker for egenredning. Alle må være i stand til å svømme og kunne ta vare på seg selv i kaldt vann.

 

Vedlegg:

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse – RUH (PDF)
Vedlegg 2: Risikovurdering for norsk padling (PDF)
Vedlegg 3: HR`s utlånsreglement (PDF)
Vedlegg 5: Oversikt over klubbens kurs (PDF)
Vedlegg 6: Skjema for tapt eller skadet utstyr (PDF)