Lov for Hamar Roklub

Lov for Hamar Roklub 1881, stiftet 1881
Vedtatt 1921 med senere endringer senest av 27.02.13.
Godkjent av Idrettsstyret den 29.04.13

§ 1 Formål

1. Klubbens formål er å vekke interesse for å utvikle dyktighet i padling og roing som en sund og herdende idrett samt forvaltning av klubbens eiendommer.

2. Formålet skal oppnåes ved å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

3. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

1. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

2. Idrettslaget er medlem av de s√¶rforbund som lagets √•rsm√łte bestemmer.

3. Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Hedmark idrettskrets, h√łrer hjemme i Hamar kommune, og er medlem av Hamar idrettsr√•d.

4. Idrettslaget skal f√łlge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som m√•tte st√• i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

1. Medlemmer m√• v√¶re sv√łmmedyktig.

2. S√łknad om medlemskap skjer skriftlig.

3. Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En s√łker kan ikke tas opp som medlem uten √• ha gjort opp de √łkonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

4. Medlemskap kan nektes i s√¶rlige tilfeller. Idrettslagets avgj√łrelse kan p√•klages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgj√łrelse kan p√•klages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

5. Medlemskap i idrettslaget er f√łrst gyldig og regnes fra den dag f√łrste kontingent er betalt.

6. Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

7. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

8. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to √•r taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen f√łr skyldig kontingent er betalt.

9. Idrettslaget skal f√łre medlemslister.
10. Idrettslaget plikter √• f√łre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tr√•d med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

1. Medlemskontingentsatsene fastsettes av √•rsm√łtet og betales forskuddsvis.

2. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

¬ß 5 Kj√łnnsfordeling

1. Ved valg/oppnevning av representanter til √•rsm√łte/ting, samt medlemmer til styre, r√•d og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kj√łnn.

2. Sammensetningen skal v√¶re forholdsmessig i forhold til kj√łnnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal v√¶re minst to representanter fra hvert kj√łnn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller f√¶rre skal begge kj√łnn v√¶re representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kj√łnnsfordelingen.

3. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

4. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

1. For √• ha stemmerett og v√¶re valgbar m√• man v√¶re fylt 15 √•r, v√¶rt medlem av idrettslaget i minst √©n m√•ned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan m√łte eller avgi stemme ved fullmakt.

2. En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett p√• idrettslagets ordin√¶re eller ekstraordin√¶re √•rsm√łte. Dette gjelder ikke for ut√łver med kontrakt og medlemskap i laget.

3. En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av f√łlgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomit√©, kontrollkomit√©, lovutvalg, revisor.

4. En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

5. Engasjert revisor har talerett p√• ordin√¶rt og ekstraordin√¶rt √•rsm√łte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsomr√•de.

6. Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett p√• ordin√¶rt og ekstraordin√¶rt √•rsm√łte i idrettslaget.

7. Med forslagsrett menes retten for medlem til √• fremme forslag til idrettslagets √•rsm√łte og til √• fremme forslag under √•rsm√łtet.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

1. En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som f√•r ansettelse i idrettslaget plikter √• fratre tillitsvervet, og gjeninntrer n√•r ansettelsesforholdet opph√łrer.
2. En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til √•rsm√łte/ting eller m√łte i overordnede organisasjonsledd.

3. F√łrste og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er ut√łver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget.

4. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget.

5. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.

6. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

7. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

1. En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en √łkonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjon√¶r med vesentlig innflytelse i en juridisk person med √łkonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som f√•r en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter √• fratre tillitsvervet, og gjeninntrer n√•r forholdet opph√łrer.

2. Person som i henhold til f√łrste ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til √•rsm√łte/ting eller m√łte i overordnede organisasjonsledd.

3. Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

4. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 9 Inhabilitet

1. Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til √• tilrettelegge grunnlaget for en avgj√łrelse eller til √• treffe avgj√łrelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) n√•r vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje s√• n√¶r som s√łsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

2. Likes√• er vedkommende inhabil n√•r andre s√¶regne forhold foreligger som er egnet til √• svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt p√• om avgj√łrelsen i saken kan inneb√¶re s√¶rlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har n√¶r personlig tilknytning til. Det skal ogs√• legges vekt p√• om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

3. Er en overordnet inhabil, kan avgj√łrelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgj√łrelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgj√łrelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppst√•r sp√łrsm√•l om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgj√łrelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville v√¶re vedtaksf√łrt i sp√łrsm√•let. I sistnevnte tilfelle skal alle m√łtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gj√łr eller kan gj√łre vedkommende inhabil. F√łr sp√łrsm√•let avgj√łres, b√łr varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til √• m√łte og delta ved avgj√łrelsen dersom det kan gj√łres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

7. I √łvrige tilfeller avgj√łr vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gj√łres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge sp√łrsm√•let for sin n√¶rmeste overordnete til avgj√łrelse.

8. Bestemmelsen gjelder ikke p√• √•rsm√łtet i idrettslaget.

¬ß 10 Vedtaksf√łrhet, flertallskrav og protokoll

1. N√•r ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksf√łre n√•r et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er m√łteleders stemme avgj√łrende.

2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernm√łte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernm√łte skal alle m√łtedeltakerne kunne h√łre og kommunisere med hverandre.

3. Det skal f√łres protokoll fra styrem√łter.

¬ß 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgj√łrelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for n√łdvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som p√•f√łres vedkommende i utf√łrelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgj√łrelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremg√• av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av √•rsberetningen.

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

1. Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig.

2. Idrettslag med en √•rlig omsetning p√• under kr 5 millioner skal f√łlge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. √ėvrige idrettslag skal f√łlge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomit√©. Kontrollkomiteens oppgaver f√łlger av NIFs lov ¬ß 2-12.

3. Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. Dersom alle uttak/utbetalinger fra bankkonto/kontantbeholdningen godkjennes skriftlig av 2 styremedlemmer utover kassereren så kan bankkonto og kontantbeholdningen disponeres av kassereren alene samt at underslagsforsikring ikke må tegnes. Kassereren kan da ikke foreta uttak/utbetalinger som ikke er godkjent.

4. P√• √•rsm√łtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal ogs√• omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal f√łlge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

5. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

6. Idrettslaget kan ikke gi l√•n eller stille garantier for l√•n hvis ikke l√•net eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for l√•n og garantier skal opplyses i note til √•rsoppgj√łret.

7. Disposisjoner av ekstraordin√¶r karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets st√łrrelse og virksomhet, herunder l√•neopptak, skal vedtas av √•rsm√łtet. √Örsm√łtet b√łr vedta et s√¶rskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

¬ß 13 √Örsm√łtet

1. Idrettslagets √łverste organ er √•rsm√łtet som holdes hvert √•r i februar/mars-m√•ned.

2. √Örsm√łtet innkalles av styret med minst √©n m√•neds varsel direkte til medlemmene eventuelt p√• annen forsvarlig m√•te, herunder ved kunngj√łring i pressen, eventuelt p√• idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gj√łres tilgjengelig p√• internett eller p√• annen forsvarlig m√•te. Forslag som skal behandles p√• √•rsm√łtet m√• v√¶re sendt til styret senest 2 uker f√łr √•rsm√łtet. Fullstendig sakliste og andre n√łdvendige saksdokumenter med forslag m√• v√¶re gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke f√łr √•rsm√łtet.

3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgj√łr √•rsm√łtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om √•rsm√łtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

4. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til √•rsm√łtet. √Örsm√łtet kan invitere andre personer og/eller media til √• v√¶re tilstede, eventuelt vedta at √•rsm√łtet kun er √•pent for medlemmer.

5. √Örsm√łtet er vedtaksf√łrt dersom det m√łter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom √•rsm√łtet ikke er vedtaksf√łrt, kan det innkalles til √•rsm√łte p√• nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

6. P√• √•rsm√łtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppf√łrt p√• utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles n√•r 2/3 av de fremm√łtte stemmeberettigete p√• √•rsm√łtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

¬ß 14 Ledelse av √•rsm√łtet

√Örsm√łtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) beh√łver ikke √• v√¶re medlem av idrettslaget.

¬ß 15 √Örsm√łtets oppgaver

√Örsm√łtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. .
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta f√łlgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 6 styremedlemmer og 1 varamedlem (hvis det ikke er mulig å velge 6 styremedlemmer, så skal det velges så mange styremedlemmer som mulig men minst 1 styremedlem). Varamedlemmet kan være fast styremedlem hvis styret bestemmer det.
c) √ėvrige valg i henhold til √•rsm√łtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og m√łter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomit√© med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste √•rsm√łte.

2. Leder og nestleder velges enkeltvis. De √łvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgj√łres rekkef√łlgen i forhold til stemmetall.

3. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

¬ß 16 Stemmegivning p√• √•rsm√łtet

1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for √• v√¶re gyldig, v√¶re truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn √©n stemme. Ingen kan m√łte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

2. Valg foreg√•r skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal v√¶re skriftlige valg, kan bare foresl√•tte kandidater f√łres opp p√• stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foresl√•tte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

3. N√•r et valg foreg√•r enkeltvis og ingen kandidat oppn√•r mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppn√•dd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgj√łres valget ved loddtrekning.

4. N√•r det ved valg skal velges flere ved en avstemning, m√• alle, for √• anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppn√•dd dette i f√łrste omgang, anses de valgt som har f√•tt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas s√• omvalg mellom de √łvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har f√•tt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgj√łres valget ved loddtrekning.

5. For √• v√¶re gyldig m√• valg v√¶re gjennomf√łrt i henhold til ¬ß¬ß 5 til 8.

¬ß 17 Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte i idrettslaget

1. Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av √•rsm√łtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer..

2. Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte innkalles direkte til medlemmene eventuelt p√• annen forsvarlig m√•te, herunder ved kunngj√łring i pressen, eventuelt p√• idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gj√łres tilgjengelig p√• internett eller p√• annen forsvarlig m√•te.

3. Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte er vedtaksf√łrt dersom det m√łter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordin√¶re √•rsm√łtet ikke er vedtaksf√łrt, kan det innkalles til √•rsm√łte p√• nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

4. Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av √•rsm√łtet. Sakliste og n√łdvendige saksdokumenter skal f√łlge innkallingen.

§ 18 Idrettslagets styre

1. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets h√łyeste myndighet mellom √•rsm√łtene.

2. Styret skal:
a) Iverksette √•rsm√łtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak.
b) P√•se at idrettslagets midler brukes og forvaltes p√• en forsiktig m√•te i samsvar med de vedtak som er fattet p√• √•rsm√łtet eller i overordnet organisasjonsledd, og s√łrge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig √łkonomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Representere idrettslaget utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen

3. Styret skal holde m√łte n√•r lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer

1. Valgkomiteen skal legge frem innstilling p√• kandidater til alle tillitsverv som skal velges p√• √•rsm√łtet, med unntak av valgkomit√©. Medlem av valgkomit√© som selv blir kandidat til verv, plikter √• tre ut av valgkomiteen.

2. Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets √•rsm√łte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med √•rlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. ¬ß 15 pkt. 9.

3. For grupper/avdelingers √łkonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger kan ikke inng√• avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. ¬ß 19.

¬ß 20 Alminnelige disiplin√¶rforf√łyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplin√¶rforf√łyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

1. Lovendring kan bare foretas p√• ordin√¶rt eller ekstraordin√¶rt √•rsm√łte i idrettslaget etter √• ha v√¶rt oppf√łrt p√• saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

2. Lovendringer som f√łlge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft f√łr de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

3. I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen p√•legge n√łdvendig endring for √• unng√• motstrid med NIFs regelverk.

4. Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.

¬ß 22 Oppl√łsning

1. Forslag om oppl√łsning av idrettslaget m√• f√łrst behandles p√• ordin√¶rt √•rsm√łte. Blir oppl√łsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordin√¶rt √•rsm√łte 3 m√•neder senere. For at oppl√łsning skal skje m√• vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

2. Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppl√łsning av laget. Ved sammensl√•ing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. Vedtak om sammenslutning og n√łdvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. ¬ß 21.

3. Ved oppl√łsning eller annet opph√łr av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et form√•l godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppl√łses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager f√łr idrettslaget holder sitt ordin√¶re √•rsm√łte til behandling av saken.

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppl√łst n√•r konkurs er avsluttet og det mister s√•ledes sitt medlemskap i NIF.

Om klubben