Organisasjonsplan

Hensikten med organisasjonsplanen er Ä spesifisere loven for Hamar Roklub 1881. Organisasjonsplanen kan kun endres pÄ ÄrsmÞte og endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med unntak for punkt E. Endring av punkt E krever enstemmig vedtak pÄ ordinÊr ÄrsmÞte og enstemmig vedtak pÄ ekstraordinÊrt ÄrsmÞte 3 mÄneder senere.

A. Valg
1. Styremedlemmene velges for 2 Ă„r ad gangen. Av styret uttrer halvparten hvert Ă„r, nemlig det ene Ă„r leder og kasserer og 6. styremedlem, det annet Ă„r nestleder, aktivitetssjef og hus-/materialforvalter.
2. Utover valget som nevnt ovenfor fordeler styret ansvar for arbeidsomrÄder nedenfor. Det skal forsÞkes Ä koble flere medlemmer til arbeidsomrÄdene for Ä avlaste styremedlemmene dersom det er nÞdvendig.
3. Styret stÄr fritt Ä omorganisere arbeidsomrÄder dersom det viser seg hensiktsmessig med unntak av oppgavene nevnt i punkt A1.
4. Skulle det ikke vÊre mulig Ä velge 6 styremedlemmer i tillegg til leder og nesteleder, sÄ skal det i det minste velges leder, nesteleder og kasserer.

B. ArbeidsomrÄder
1. Lederen leder styremĂžtenes og generalforsamlingens forhandlinger. Han skal representere klubben, og ta seg av klubbens interesser, Ăžkonomisk som sportslig.
2. Nestelederen er lederens varamann.
3. Kassereren fÞrer klubbens regnskap og medlemsfortegnelse som inneholder bl.a. database for e-mail, mobiltelefon, bÄtplass og nÞkkel. Kassereren er videre ansvarlig for rapportering av medlemsstatistikker og innkreving av kontingent.
4. Materialforvalteren har oppsyn med klubbens eiendeler, sÄvel materiell som hus.
5. Aktivitetssjef lager aktivitetsplanen og har det avgjĂžrende ord under all ro-/padleaktivitet og sĂžrger for at sikkerheten er ivaretatt.
6. Turkoordinator er ansvarlig for gjennomfĂžring av aktiviteter som medlemskvelder, HelgĂžya rund og lignende opplegg
7. IT-sjef er ansvarlig for internettsiden
8. Funksjonshemmedansvarlig er ansvarlig for tilrettelegging for funksjonshemmede og er kontakt for denne persongruppen.

C. Aktivitet
1. For aktiviteter i klubbregi menes turer som er planlagt gjennom klubbens organisasjon og lagt ut pÄ klubbens hjemmeside/terminliste.
2. Turer som er avtalt mellom utÞvere gjennom klubbens nettverk, regnes som utenfor klubbregi dersom det ikke er lyst ut som klubbtur pÄ klubbens nettside. Dette vil vÊre en privat tur, og ansvaret ligger sÄledes pÄ deltakerne.
3. Alle andre aktiviteter ansees som privat og skjer dermed pÄ medlemmers eget ansvar.
4. Uansett om aktivitet er i regi av klubben eller privat sÄ mÄ alltids regelverket for bruk av utstyr og sikkerhet fÞlges
5. Klubbens utstyr kan ikke brukes over flere dager (f.eks. til langtur rund MjĂžsa el.) med mindre at styret har gitt tillatelse til det i hvert enkelt tilfelle
6. Skader pÄ klubbens utstyr eller eiendom skal meldes umiddelbart til styret, rutinen er beskrevet i internkontrolldokumentet.
7. Likeledes skal uĂžnskede hendelser rapporteres, rutinen er beskrevet i internkontrolldokumentet.

D. Lagring av privat utstyr
1. Lagring av privat utstyr skjer pÄ eget ansvar
2. Hvis det ikke er betalt for lagring vil eiendeler bli fjernet fra Roklubbens eiendom uten varsel. Dette skjer dog ikke uten at det har blitt sent ut purring for betaling
3. Medlemmer som leier bÄtplass er selv ansvarlig til Ä meddele adresseendring til kassereren.
4. Det er ikke lov Ă„ bruke utstyr (bl.a. Ă„rer, spruttrekk, vest el.) til andre medlemmer (med unntak for private avtaler)

E. Sammenslutning med andre lag
1. FormÄlet med punkt E er at klubbens eiendom aldri kan fusjoneres inn i en annen enhet men at eiendommen samtidig brukes til ro- og padleaktivitet.
2. Ved en sammenslutning holdes eiendeler utenfor sammenslutningen og klubbens eiendomsforvalting ifg. formÄlsparagrafen fortsetter som et eget, selvstendig enhet inntil aktivitetene starter opp igjen.
3. Klubbens navn vil da vÊre navn pÄ enheten, som forvalter eiendommen.
4. FormÄlet med eiendomsforvaltningen er Ä bevare eiendommen og legge til rette til bruk av eiendommen for ro- og padleaktivitet.
5. Det skal lages en leieavtale med den fusjonerende motparten som regulerer bruk av eiendommen og betaling for dekning av nĂždvendige utgifter som vedlikehold, drift, forsikringer og avgifter av eiendommen.
6. Lederen for eiendomsforvaltningen skal vĂŠre medlem av styret som er ansvarlig for ro-/padleaktivitet

Om klubben