Årsmøtet: Jan-Roger Sætren valgt til ny leder. 10.000 til UNICEF-støtte

På årsmøtet i Hamar Roklubb 9. mars ble det vedtatt å bevilge 10.000 kroner i støtte til UNICEFs arbeid blant barn og unge i Ukraina. – Vedtaket ble gjort enstemmig, sier Jan-Roger Sætren. Sætren ble også valgt enstemmig til ny leder i klubben etter Arne Hansen.

Blad videre og les mer fra årsmøtets protokoll og benkeforslaget som ble enstemmig vedtatt.

I vedtaket på årsmøtet framgår det at barn i Ukraina er enten på flukt eller i bomberom. Barna trenger hjelp nå. Hamar Roklubb 1881 vil derfor støtte dette arbeidet ved å gi et bidrag via UNICEF.

Jan-Roger Sætren sier at det var viktig for årsmøtet å gi sitt bidrag på denne måten. Samtidig slår Sætren fast følgende:

– Jeg oppfordrer samtidig andre lag og organisasjoner til å gjøre det samme. Hvis alle yter et beløp etter evne, kan det jo bli et betydelig beløp. Å gi en slik støtte vil være en viktig håndsrekning til barn og unge som nå har det meget vanskelig. Selv om krigen tar slutt, vil hjelpebehovet være stort framover, sier Sætren.

Klubbens regnskap og årsmelding ble enstemmig godkjent. Foruten ny leder, ble Thomas Svarre ny nestleder. Det ble også vedtatt organisatorisk tilpasning i klubben som hensyntar klubbens sterke vekst de siste årene både i kajakk og roing. Klubben hadde 498 betalende medlemmer pr. 31. desember 2021.

Årsmøte protokoll fra møtet 9. mars 2022 kan du lese nedenfor:

PROTOKOLL
Årsmøte Hamar Roklub 1881, Ro – og padleklubb.
Damehuset, Tjuvholmen onsdag 9. mars 2022.

Antall fremmøtte: 27 + styret

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møtedirigent.

Vedtak:
Leder Arne Hansen ble valgt til møtedirigent.

3. Valg av referent og to medlemmer til signering av protokoll.

Vedtak:
Nestleder Per Myrvang ble valgt til å føre referat og skrive protokoll.
Erik Johnsen og Tor S. Eng ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning.

Leder Arne Hansen gikk gjennom årsberetningen for 2021 og medlem i Kontrollutvalget, Maia Nyvold, gikk gjennom Kontrollutvalgets beretning for 2021.

Vedtak:
Årsberetning for 2021 og Kontrollutvalgets beretning for 2021 ble godkjent.

5. Regnskap 2021.

Wolfgang gikk gjennom resultatregnskapet.

Vedtak:
Regnskap for 2021 ble godkjent.

6. Innkomne forslag.

6.1. Vedtektsendring som følge av ny organisering i styret.

Kasserer Wolfgang Scherzer gikk gjennom ny modell med styre – og utvalgsmodell. Det var nødvendig med vedtektsendringer for å spesifisere rolleoppgaver og funksjonstid.

Vedtak:
Vedtektsendringer ble godkjent.

6.2. Investeringer kajakk og roing.

Til denne saken fremmet Erik Johnsen et skriftlig endringsforslag til budsjettet. Dette følger som eget vedlegg til protokollen. Forslaget gikk ut på at klubben støtter UNICEFs arbeid for barna i Ukraina med et tilskudd på 10 000 kr. I tillegg ble det foreslått at det nye styret kan tilpasse posten for innkjøp av kajakker og robåt i forhold til andre behov, som renovering av dusjanlegg og breddeutvidelse av Veslemjøsa.

Behovet for nye kajakker ble påpekt av kursinstruktører i møtet.

Vedtak:
Forslaget fra Erik Johnsen ble godkjent.

6.3. Prøveordning for medlemmer og deltakelse på kajakkurs.

Det ble reist spørsmål til forståelsen av forslaget. Forslagets intensjon var at medlemmer kunne betale redusert deltakeravgift om de enten tok grunnkurs som påbygning fra tidligere introduksjonskurs, eller som oppfriskningskurs. Det ble foreslått at dette skulle koste 500 kr., som en prøveordning for 2022.

Vedtak:
Årsmøtet bestemte at det nyvalgte styret ser nærmere på en slik ordning – og i sammenheng med budsjettet – før dette eventuelt gis som et tilbud.

6.4. 15 000 kr. til drift / vedlikehold av treningsrom.

Vedtak:
Styrets innstilling i saken ble godkjent av årsmøtet: Det er i budsjettet avsatt midler til å dekke drift og vedlikehold av utstyr og treningsrommet innbefattes denne budsjettposten.

6.5. Økning av medlemskontingent.

Vedtak:
Hovedmedlemskap øker med 100 kr., fra 900 kr. i dag, til ny sats: 1000 kr./år.
Familiemedlemskap øker med 50 kr., fra 450 kr. i dag, til ny sats: 500 kr./år.
Medlemskap for barn skal fortsatt være 100 kr./år.

6.6. Kjøp / leie av hjertestarter.

Vedtak:
Det nye styret ser nærmere på anskaffelse av hjertestarter til klubben.

7. Fastsettelse av kontingent og priser for utleie.

Vedtak:
Hovedmedlemsskap fastsettes til 1000 kr./år.
Familiemedlemsskap fastsettes til 500 kr./år.
Medlemskap for barn under 18 år fastsettes til 100 kr./år.

Plassleie: 1000 kr./år.

Utleie klubbhus for medlemmer:
1-3 timer på ukedager: 500 kr.
Dag/kveld ukedager: 1000 kr.
Dag/kveld helg 1500 kr. (Pr. dag.)

8. Budsjett 2022.

Kasserer Wolfgang Scherzer gikk gjennom budsjettet for 2022.

Vedtak:
Budsjettet ble vedtatt sammen med forslaget fra Erik Johnsen (ref. sak 6.2.)

9. Valg.

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent:

Styret:
Leder: Jan Roger Sætren Ny 2022-2024
Nestleder: Thomas Svarre Ny 2022-2023
Kasserer: Wolfgang Scherzer Gjenvalg 2022-2023
Leder for routvalg: Tom Johansen Ny 2022-2024
Leder for padleutvalg: Per Olav Lund Ikke på valg 2021-2023
Leder for husutvalg: Marit Lier Ikke på valg 2021-2023
Kontrollutvalg:
Medlem: Maia Nyvold (Ny)Gjenvalg 2022-2023
Medlem: Kathrin Wiegman Gjenvalg 2022-2024
Varamedlem: Eivind Bårdseth Ny 2022-2024

Styrets innstilling til valgkomite ble enstemmig godkjent:

Leder: Per Myrvang Ny 2022-2024
Medlem: Karin Van Veen Ikke på valg 2021-2023
Medlem: Stein Hval Ny 2022-2024
Varamedlem: Per William Doksrud Ikke på valg 2021-2023

Ved avslutningen av årsmøtet ble Arne Hansen takket av med gave og fine ord for lang og iherdig innsats som leder i klubben siden 2008. Han ble utnevnt til æresmedlem.
Wolfgang Scherzer ble også utnevnt til æresmedlem.

 

Underskrift: Underskrift:

Tor Sæming Eng Erik Johnsen

Følgende tilleggsforslag, fremmet av Erik Johnsen, ble enstemmig vedtatt:

Benkeforslag til årsmøtet 2021
Dato: 9. mars 2022 kl. 18.00

Jeg foreslår nedenstående tekstforslag til behandling på årsmøtet 9. mars 2022:

Årsmøtet viser til situasjonen og krigen i Ukraina som har skapt en strøm av flyktninger. Både voksne og barn flykter fra bomberegnet for å berge livet. For barna er dette en stor tragedie.
Situasjonen for barn i Ukraina blir verre for hvert minutt. Barn blir drept, såret og traumatisert. UNICEF har vært i Ukraina i 25 år. Nå styrker UNICEF innsatsen på bakken med nødhjelp som trygghet, rent vann og livsviktig helsehjelp.
Sammen kan Hamar Roklub1 881 yte et lite bidrag til barna som nå rammes ekstra hardt på denne måten. Det har klubben råd til. Se hjemmesiden til UNICEF: https://www.unicef.org/ukraine/en.
Jeg foreslår derfor at årsmøtet bevilger 10.000 kroner som en økonomisk støtte til UNICEFs arbeid for barna. Støtten finansieres ved at posten for innkjøp av kajakk og robåter reduseres med til sammen 10.000 kroner.
Årsmøtet ber samtidig styret i klubben gjennomgå vedtatte budsjett for 2022 med tanke på en nøye vurdering av det reelle behovet for innkjøp av nye kajakker og en ny robåt slik at andre viktige oppgaver i Hamar Roklub 1881 også kan vurderes gjennomført (spesielt renovering av dusjer i garderober og breddeutvidelse av utløpet inn og ut av Vesle-Mjøsa, sosiale tiltak, idealtid løp etc.).
Årsmøtet gir styret fullmakt til å tilpasse posten for innkjøp nye kajakker og en robåt i forhold til andre behov (ovenfor nevnt) når det gjelder de 240.000 kronene som etter Ukraina-støtten vil være avsatt til kjøp av kajakker (170.000 kroner) og til robåter (70.000 kroner).
Innkjøp av nye kajakker/båt må ikke foretas før nytt styre har vurdert og tilpasset budsjettet i forhold til klubbens totale inntekter og behov. Det er viktig å være klar over at verdenssituasjonen kan påvirke folks økonomi som kan bety at færre vil prioritere å betale medlemskontingent i 2022.

Med hilsen
Erik Johnsen, 9. mars 2022