Styremøtereferat nr. 9 og fellesmøte med Hamar kommune

 

 

BILDET: Fra venstre under befaringen ses Wenche Enge, Marthe Haave, Arne Hansen og Sverre Nordhagen. Foto Erik Johnsen

Hamar Ro og Kajakklubs styre inviterte forleden representanter for Hamar kommune for en gjennomgang av byggesaken og renoveringsarbeidet som har pågått siden i sommer. Rådgiver Idrett Wenche Enge og arkitekt arealplan Marthe Haave var begge svært tilfreds med samhandlingen med klubbens styre og gjennomføring av arbeidet. For styret møtte leder Arne Hansen, hussjef Sverre Nordhagen og nestleder Tor S. Eng.

– Roklubbens anlegg ligger i indrefileten av Hamar med sin beliggenhet på Tjuvholmen. Det er den beste plassen for en ro- og kajakklubb i Hamar og det er svært verdifullt at anlegget kan ligge der det ligger, sa både Enge og Haave da de møtte styrets representanter på Tjuvholmen i begynnelsen av desember 2020.

Det ble et kort møte i klubbens lokaler og en enkel gjennomgang av byggeprosjektet og renoveringen av anlegget. Det gjenstår nå å bygge ferdig tilbygget til klubbhuset og legging av nytt tak på det gamle klubbhuset. Nytt tak kommer i 2021.

BILDET: Styret takket Hamar kommune for god samhandling i renovering og nybygg. Fra venstre ses hussjef Sverre Nordhagen, leder Arne Hansen, Marthe Haave fra Hamar kommune, Wenche Enge fra Hamar kommune og nestleder Tor S. Eng. Foto Erik Johnsen

For øvrig har styret jevnlige møter. Nedenfor finner du referat fra styrets møte nr. 9 for 2020. Møte ble avholdt 4. november.

Styremøte nr. 9/2020

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 04.11.20 kl.1800-2000

Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge, Sverre Nordhagen og Per Olav Lund.

Ikke tilstede/meldt forfall:

Agenda:

1) Godkjenning av forrige styremøtereferat nr.8/2020

Dette ble godkjent og kopi blir hengt opp i rohallkorridoren samt lagt ut på nettsiden vår.

2) Byggeprosess

Arne orienterte om byggeprosessen. Stange Videregående skole-betonglinja er nå snart ferdig med sin del av jobben. Støping av såle vil bli foretatt torsdag 5.11.20. Etter dette er det snekkerlinja som vil ta over. Arne ordner med aktuelle tegninger av tilbygget. Byggeprosessen er i h.h. til budsjettet. Det avventes ennå prisoverslag for materialene til tilbygget v/Optimera. Arne tak ansvaret for å fortsatt purrepå dette.

3) Økonomi

Wolfgang orienterte om at klubbens økonomi er stabil og i h.h. til plan. 82 % av medlemmene har betalt medlemskontigenten/båtplass. Det er fremdeles ca. 50 medlemmer som ennå ikke har betalt, og Arne tok ansvaret for å purre opp dette.

4) Eventuelt

a) Planering/reparasjon av gårdsplass/vei inn til klubbområdet.

Roklubben har mottatt tilbud fra graveselskapet Frenning om ovennevnte. Arbeidet består av foruten innvendig fylling av ringmur tilbygg, også pynting/rep. av gårdsplass og vei inn til klubbanlegget. Styret hadde en diskusjon vedr. hvor mye av gardsplassen som skal dekkes av grunnmasse/singel/grus, og ble enige om at det skal legges grunnmasse/singel på hele gårdsplassen, men ikke lenger sørover enn der den nye boden står. Her er det fra før god, fast opparbeidet gressbakke, og den skal beholdes som den er. Motargumentet til gruset gårdsplass over det hele var at det er fint med gressbakke som ikke riper opp kajakkene og at det er lettvint å bruke transporttraller på gressbakken. Imidlertid regner man med at grus/singelbakken etterhvert vil gro igjen. Styret så heller en større verdi i en skikkelig robust gårdsplass hvor det vil bli fint å parkere for klubbens medlemmer uten gjørme og søle ved dårlig vær.

Når det gjelder grunnmasse vil man kunne bruke den store haugen med masse som allerede ligger på gårdsplassen etter gravinga/pigginga til rørgata for vann og kloakk. Da slipper klubben kostnadene ved bortkjøring av denne.

b) Innmelding i Mjøsa Båtforbund

Saken har vært drøftet tidligere av styret, og det ble nå bestemt at klubben melder seg inn som kollektivt medlem. Medlemskapet koster kr. 600,- og vil gjelde for 2021. Håpet er at vi gjennom medlemskapet kan påvirke båttrafikken på Mjøsa slik at det kan tas mer hensyn til «vannets myke trafikkanter».

c) Kurs for vinterpadling

Per Olav satte frem forslag om kurs/opplæring i vinterpadling. Det er en økende tendens når det gjelder interessen for vinterpadling, og det er behov for kurs/opplæring. Videre hadde det vært aktuelt med en liten redningsøvelse i forbindelse med dette, men det er for tiden vanskelig å få til grunnet Covid 19. Per Olav mente at vi uansett burde få til noe nå før jul, eventuelt i egen regi hvor man får trent på padling/utfordringer i kaldt vann. Per Olav tok ansvaret for dette opplegget videre.

Det ble også nevnt et eventuelt behov for VHF-radio i forbindelse med kurs/klubbturer, dette for å kunne ha en varslingsform hvis uhellet skulle være ute. VHF-radio krever lisens, så flere i klubben bør i så fall ha dette. Per Olav tok ansvaret sammen med Sverre for å undersøke dette litt nærmere, Sverre spesielt i forhold til Redningsselskapet.

d) Husregler for bruk av det nye klubbhuset

Ansvarlig for utleie av klubbhuset, Tove Hofsagen har tidligere innlevert forslag til husregler for det nye klubbhuset. Disse ble enstemmig vedtatt av styret frem til årsmøtet hvor de endelige regler/leiepris blir vedtatt. Når det gjelder utleie vil ikke dette bli tillatt før årsmøtet grunnet byggevirksomheten. Arne tok ansvaret for å kontakte Tove om saken, samt å få satt opp enkle rutiner for opprydding, bruk av oppvaskmaskin m.m.

Tor Sæming Eng