Styret anmelder skadeverk på roanlegget på Tjuvholmen

Det har vært noen tilfeller og forhold med skadeverk og forsøk på innbrudd i Hamar ro- og kajakklubbs anlegg på Tjuvholmen. Styret har anmeldt disse til politiet. Leder Arne Hansen sender også fortløpende beskrivelser av framtidige og tilsvarende hendelser til politiet. Våre leietagere er også varslet om forholdene.

Styret har gitt Arne Hansen fullmakt til å anmelde alle forhold som er av straffbar art mot klubben. Styret vil senere gi ham fullmakt til å begjære påtale i disse sakene. Det framgår av styretmøtereferat datert 5. juni. Les hele referatet nedenfor. Det hører også med til denne historien at en rekke medlemmer i klubben har stilt opp på kveld og nattetid ved anlegget på Tjuvholmen for å forebygge skadeverk på anlegget.

BILDET: Styreleder Arne Hansen. Foto Erik Johnsen

.

Referatet datert 5. juni finner du nedenfor, klikk deg videre!

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 05.06.20 kl. 1830-1930. Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Solveig Hauge og Per Olav Lund. Ikke tilstede/meldt forfall: Wolfgang Scherzer og Sverre Nordhagen.

Agenda:

1) Godkjenning av forrige styremøtereferat nr 5/2020

Dette ble godkjent og kopi blir hengt opp på tavla i rohallkorridoren samt lagt ut på nettsiden vår.

2) Byggeprosessen

Arne orienterte om prosessen. Entrepenør Bjørn Frenning og rørlegger Hanstad har nå fått beskjed om at vi kommer til å benytte dem i byggeprosjektet når tillatelsene foreligger. Frenning tar ansvar for gravesøknader, og det avventes ennå svar vedr. sanitærabonnement hos kommunen. Arne fikk fullmakt av styret til å be entrepenør/graver sette igang arbeidet så raskt som mulig når tillatelsene fra kommunen foreligger. Etter planen skal Stange videregående skole begynne med støping og snekring av tilbygget i begynnelsen av september, og grave-grunnarbeidet må være ferdig til da.

Snekker Kjetil Høilund vil starte utskifting av rohalltaket medio uke 24.

3) Eventuelt

a) Problemer med fyll, bråk og skadeverk på roklubben

Roklubben har hatt store problemer med ansamlinger av ungdommer på kveld/natterstid.

Det har vært mye fyll og bråk og det har på det meste vært samlinger på 200-300 ungdommer, dette i hovedsak ungdom fra ungdomsskolen, siste trinn. Mange av disse har vært overstadig beruset, og uvettig bruk av alkohol utgjør en stor del av problemet. Det har vært mye forsøpling, og også et tilfelle av skadeverk/innbrudd ved at det var slått hull i en av portene inn til de private kajakkene i rohallen. Forholdene eskalerte videre til at flere medlemmer følte seg truet av ungdommene når de på tidlig kveldstid kom inn etter en padletur og skulle legge kajakkene på plass i rohallen. Flere av ungdommene hadde også sparket etter noen av kajakkene. Den verste perioden har vært dagene før/i Pinsen hvor varmen i været kom for fullt.

Medlemmer i klubben har utført en kjempejobb ved å plukke søppel og glasskår etter ungdommene, slik at området rundt klubben fremstår som ryddig og sikkert for øvrige brukere på dagtid som ofte har med seg små barn.

For å igangsette aktuelle tiltak, tar Arne og Tor ansvaret for å kalle inn berørte parter til et snarlig møte om saken, dette politiet, kommunen v/utekontaktene, natteravnene og SLT-koordinator i kommunen.

Forholdet med skadeverk/forsøk på innbrudd er anmeldt til politiet, og Arne sender fortløpende beskrivelse av tilsvarende hendelser til politiet. Våre leietagere er også varslet om forholdene.

Arne er av styret gitt fullmakt til å anmelde alle forhold som er av straffbar art mot klubben. Styret vil senere gi ham fullmakt til å begjære påtale i disse sakene.

b) Status på roaktiviteten

Tor orienterte om at klubben har nå arrangert 2 rodager på søndager, og det er virkelig morsomt å se at roaktiviteten nå er på stigende kurs. Stadig flere møter opp, og stadig flere båter er kommet på vannet. 4 innerigger er tatt ut av båthallen og vasket, dobbelsculler er benyttet og alle trimerne har vært i bruk. Rodagene fortsetter hver søndag fremover kl. 11-1400. Roerne gleder seg veldig til neste sesong hvor rohallen skal ryddes og padlemateriell/klubbkajakker skal over i det nye tilbygget. Dette vil gjøre det mulig å få tatt ut enda flere båter, samt at hver roer lettvint kan bære benyttet båt ut og inn.

c) Salg av ubenyttede kajakker

Styret hadde også denne gang en diskusjon om denne saken. Sverre/Wolfgang har anskaffet en oversikt over brukshyppigheten på hver og en av kajakkene, men det er fremdeles noen uavklarte forhold. Styret tenkte på om oversikten kanskje ikke gir det rette inntrykk fordi mange av de nevnte kajakkene ligger veldig vanskelig til, og dermed er vanskelig å få ut for medlemmene. De kunne kanskje ha vært mer i bruk hvis de lå litt mer tilgjengelige? Videre var et annet argument at noen av kajakkene kanskje har vært til reparasjon og dermed ikke har vært tilgjengelige for medlemmene.

Styret bestemte derfor at denne prosessen med å avhende kajakker blir utsatt en stund, spesielt når vi til neste år får et nytt tilbygg hvor klubbkajakkene skal ligge og følgelig blir lett tilgjengelige for medlemmene. Dette vil trolig gi en annen oversikt over brukshyppigheten.

Når det gjelder styrets syn på innkjøp av nye kajakker, så er dette synet det samme som det har vært i en årrekke: Kajakker som kan dokumenteres å ikke ha vært i bruk over en lengre periode, skal avhendes. Det er videre viktig at styret til enhver tid kjøper inn kajakktyper som klubben har bruk for, og ikke kajakker som blig liggende ubrukt.

Klubben ser det også som særs viktig at det er et «normalt» utvalg av kajakktyper som klubben kan tilby medlemmene. Dette lavterskeltilbudet er viktig, idet ikke alle har råd til å kjøpe seg egen kajakk.

d) Innkjøp av taueliner

Styret diskuterte behovet for dette. Klubben har fra tidligere innkjøpt taueliner, men disse er ikke laget for å være festet rundt livet til den som skal dra. På markedet finnes taueliner med et slagst magebelte med utløsermekanisme. Klubben ser behovet for dette, og vedtar at det foretas innkjøp av 3 stk. Taueliner av denne typen.

Tor Sæming Eng

Referent