Per Olav Lund nytt styremedlem i Hamar Ro- og kajakklubb

BILDET: Per Olav Lund går inn i styret. Han er ivrig kajakkpadler, spesielt liker han padling og utfordringer i store bølger. Foto Erik Johnsen

Per Olav Lund ble onsdag 6. mars valgt til nytt styremedlem i Hamar Roklubb 1881. Han gikk inn i styret etter at Steinar Grøndal hadde frasagt seg gjenvalg for en ny periode. Tor Sæming Eng ble gjenvalgt for to nye år. Styrets leder er Arne Hansen.

Til å lede møtet valgte årsmøtet Arne Hansen og til å underskrive årsmøteprotokollen ble valgt Sverre Nordhagen og Tove Hofshagen. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.

Styrets leder gjennomgikk årsmeldingen for de i alt 35 frammøtte medlemmene i klubbhuset på Tjuvholmen. Medlemstallet i klubben var pr. 31. desember 2018 446. 11 medlemmer er nå strøket fra medlemsregisteret på grunn av manglende innbetaling av kontingenter.

Økende medlemstall – igjen

Av klubbens 446 medlemmer er det sju roere, 20 medlemmer som både padler og ror, resterende er padlere. Dette er en oppgang i medlemstallet fra 2017 på 63 medlemmer. Aldersspennet blant medlemmene i klubben er 9 til 86 år. Gjennomsnittsalderen er på 47 år. Det er 44,8 prosent kvinner 55,2 prosent er menn.

Ifølge klubbens elektroniske rologg har totalt 426 medlemmer vært på vannet i år. Det er totalt padlet og rodd 26.913 km. Det er rekord. Antall kilometer er fordelt på 2.661 turer.

Les mer fra årsmøtet under bildet.

BILDET: Fra årsmøtet 6. mars. Foto Erik Johnsen

Ordnet økonomi

Klubbstøtte/ inntekter er stabile og klubbens økonomi er god og ordnet. Klubbens revisor har levert en revisjonsberetning uten merknader til regnskapet. Det er verd å merke seg at klubben de siste årene har etablert avtaler med tre andre foreninger som har begrenset tilhold i anlegget. Det gjelder Funkis IL (lager og aktivitet), Hamar Dykkerklubb (lager og flaskefylling) og Hamar Seilforening (lager)

Klubben har kjøpt inn åtte nye plastkajakker, 1 turracertoer og 1 vanlig plasttoer/hav og nytt utstyr til trimrom. Det er også byttet ut ventilasjonsanlegg i garderober, innkjøpt materialer og utbedret gulv i andre etasje over garderober og gjort en del utbedringer i det elektriske anlegget i klubbhusene.

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og regnskapstallene gir et godt grunnlag for videre drift.

Eiendommene

Styret vil avvente videre utbedringer av klubb- og båthus til en har kommet i mål med ny festekontrakt og søkt om midler. Avgjørelsen ang. festekontrakt er forventet avgjort i løpet av vinteren 2019

Vurderingen Hamar kommune har av klubben, er som følger slik det framgår av et brev fra Hamar kommune, Sitat:

Hamar Roklub har en viktig funksjon for miljøet i Hamar kommune og skal fortsette sin aktivitet på samme sted på Tjuvholmen. Bygninger og anlegg/brygger skal ikke berøres i arbeid med utvikling av Tjuvholmen. Eventuell ny festeavtale har ingen virkning på planlegging på Tjuvholmen, tvert imot er aktiviteten rundt Roklubben med i å styrke sørlige delen av Tjuvholmen som skal bli ny grønn lunge i Hamar by.

Ulike aktiviteter

Klubben har også i år arrangert ulike turer. Det startet med en rekordoppslutning ved sesongåpningen med 33 deltagere på tur til Torps kafe. Hyggelig å se så mange som deltok.

Det har i 2018 vært mange småturer hvor vi har sett at folk stiller opp;

Skjæret på Tangen, Ringsaker Kirke, Vesle Rokosjøen, Pannekaketur til Helgøya, Fjorda på Randsfjorden, Harasjøen, Næra og noen flere. Medlemmer har spontaninvitert medlemmer med  på turer igjennom hele sommeren –  det er godt å oppleve- og dele felles glede.

Når det gjelder ro- og padleorienteringen er det «nappet» av 55 deltagerark på oppslagstavla i båthuset. Styret tolker dette som om 55 har deltatt. Det er innlevert 10 ark som er godkjent.

Konvoipadling har hatt varierende oppslutning igjennom sesongen. Intensjonen er at uerfarne skal få hjelp av erfarne padlere i en uformell setting. Mange erfarne padlere har vært med og bidratt til at intensjonen har blitt oppnådd.

Det er også avholdt fem introduksjonskurs hvor totalt 66 personer har kunnet få sitt våttkort.

Arrangementer

En rekke arrangementer er gjennomført, her kan nevnes:

skoleavslutning for Lunden skole 15. juni, Cisv 18. juli (internasjonal fredsorganisasjon), HIL Svømming 26. august til 13. september, Open Water 18. august Funkis IL, Den Norske Turistforening og Roklubben 28. august, Hamar By Triatlon 17. september, mønstring av frivillige aktiviteter i Hamar 22. september og sommerfest 15. juni.

Informasjonskanaler 

Hamar Ro- og Kajakklubb 1881 benytter flere kanaler til å informere medlemmene:

Hjemmesiden, Facebookgruppa, epost fra styret til den enkelte, oppslag i den digitale roprotokollen på klubben.

Ingen uhell

Heller ikke i år er det rapportert noen uhell på vannet, blant medlemmer. Dette er meget gledelig, men ingen selvfølge.

– Vi må i vårt arbeid passe på å ikke senke oppmerksomheten rundt sikkerheten ved ro- og padlesporten, skriver styret i årsrapporten.