Styremøte nr. 9/1. desember 2021: Møte for padleinstruktører og nye romaskiner

Styret i Hamar Ro og kajakklubb møttes til sitt 9. styremøte i 2021 1. desember. Det ble blant annet vedtatt å si ja til opprettelsen av en bruksbåtgruppe som del av routvalget. Det ble også vedtatt å gå til innkjøp av to nye romaskiner (concept2) til treningsrommet. Arne Hansen ble utnevnt til politiattestansvarlig i klubben. Styret ønsket ikke å gi økonomisk støtte til treningssamling for en trener og en aktiv junior i Bergen i romjula.

Klikk deg videre og les hele referatet fra styremøtet 1. desember.

Styremøte nr. 9/2021

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 01.12.21 kl. 1800-1900

Til stede fra Styret: Arne Hansen, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge, Per Olav Lund, Marit Lier og Per Myrvang.

Ikke til stede/meldt forfall:

Arkivbilde: Leder Arne Hansen ble utnevnt til politiattestansvarlig i klubben. Her fra årsmøtet i 2017. Foto Erik Johnsen

Agenda:

Sak 1: Bruksbåt.

Klubben, ved Ro-utvalget, har fått overdratt eldre utgave av Hollandbåt. Den ligger nå til foreløpig lagring i rohallen. Det er nedsatt en egen bruksbåtgruppe under ro-utvalget, med Steinar Grøndal som leder. Det er flere interesserte medlemmer som ønsker å være med på restaureringsarbeidet av denne båten. Klubben er også i prosess / dialog med Anno museum om bruksbåter / mjøsbåter langs strandkant ved Veslemjøsa.

Vedtak:

Styret stiller seg positive til at medlemmer i klubben ønsker å bruke tid på å restaurere en slik bruksbåt, og at det er nedsatt en egen bruksbåtgruppe. Det er en forutsetning at båten skal lagres utendørs når den er ferdig restaurert. Det er utenfor klubbens kjerneområde å dekke midler til slikt restaureringsarbeid, og ro-utvalget eller bruksbåtgruppen må omsøke midler fra Anno museum eller andre til reparasjon og vedlikehold.

Sak 2: Innkjøp av 2 stk. romaskiner.

Tre dager før styremøtet den 3. november fremkom søknad om midler til å dekke innkjøp av to stk. Concept 2 romaskiner. Saken ble utsatt da en ønsket å behandle saken i et fulltallig styre, og undersøke nærmere med ansvarlig for treningsrommet om det var plass og avstemme i forhold til andre, mulige behov for utstyr.

Vedtak:

Styret støtter innkjøp av to stk. Concept 2 romaskiner. Styret forholder seg til pris pr. stk pålydende 11 600 kr (fratrukket 1000 kr. oppgitt som fratrekk/rabatt p.g.a. at vi er roklubb), totalt 23 200 kr. Leder for ro-utvalget bes søke spillemidler og mva.komp i 2022, som oppgitt i søknad, og i samarbeid med kasserer.

Sak 3: Deltakelse på romjulssamling i regi av Norges Roforbund.

Stein Hval har henvendt seg til styret med henvisning til invitasjon fra Norges roforbund og tilbud om å dekke romjulssamling for en utøver og trener. Det er snakk om dekning av reiseutgifter til denne samlingen.

Vedtak:

Styret ønsker ikke på nåværende tidspunkt å dekke utgifter i forbindelse med en slik trener / utøversamling. Styret vil se på retningslinjer for slik støtte i sammenheng med planlegging av aktiviteter, tiltak og budsjett for neste år, og at dette behandles nærmere i kommende årsmøte.

Sak 4: Innkjøp / bygging av årestativ.

Ro-utvalget har søkt om støtte på 2820 kr. til å dekke materiell for bygging av årestativ.

Vedtak:

Styret innvilger søknaden.

Sak 5: Oppnevning av politiattest-ansvarlig med vara.

Når voksne har trener / lederansvar for mindreårige eller psykisk utviklingshemmede i klubbens regi, skal styret utnevne en som er politiattestansvarlig og med vara.

Vedtak:

Styret utpeker leder, Arne Hansen, som politiattest-ansvarlig og nestleder Per Myrvang som vara.

Sak 6: Eventuelt.

6.1. Ny organisering av klubben.

Arne orienterte kort om at han, Per og Marit har hatt to møter om saken. Det ses på en mer strømlinjeformet organisering, en styre – og utvalgsmodell, med klare ansvarsoppgaver og kommunikasjonslinjer. De vil legge frem et forslag i styremøte på nyåret.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

6.2. Støtte til kurs for barn / ungdom med nedsatt funksjonsevne.

Per Olav har søkt om og fått tildelt 50 000 kr. fra Elviafondet. Han vil ha en nærmere dialog med Ankerskogen svømmehall om dato for et slikt kurs, og samtidig undersøke om det kan

være annen padleaktivitet i svømmehallen mens kurset pågår. Per Olav vil ta kontakt med interesserte kursinstruktører som kan være med, som er en forutsetning for at han kan holde kurset.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

6.3. Møte med padleinstruktørene.

Per Olav vil forsøke å få til et møte med padleinstruktørene før jul. Dette er både en oppsummering av kurssesongen og en avslutning.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

6.4. Presiseringer om økonomi og budsjett.

På bakgrunn av ulike innspill i høst om søknader til innkjøp av materiell – og herunder både dekning og ikke dekning i ulike saker, ønsker styret å presisere behovet for en bedre planleggingshorisont fremover.

Vedtak:

Styret vil ikke behandle flere søknader om dekning av utgifter inneværende år. Nye behov for dekning av utgifter til utstyr eller aktivitet skal innarbeides i neste års budsjett og behandles i årsmøtet 2022.

Per Myrvang

Referent