Styremøtereferat nr. 5/2021

Styremøte nr. 5/2021

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 05.05.21 kl. 1800-2000

Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Per Myrvang, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge, Per Olav Lund, Marit Lier.

Agenda:

1. Info byggeprosjektet.

Snekkerne er halvferdige med påbegynte utbedringer av råteskade. De har fjernet råte i veggen og jobber nå med tak. Arne har etterspurt priser, og de har gitt et prisestimat på 235 000 kroner. I tillegg kommer utgifter til taktekking, og p.t. er det ikke gitt pristilbud på dette. Det er allerede gitt fastpris på takterrasse på 109 000 kr. Det mangler å utbedre topptaket (over kontoret), og det er stipulert en kostnad på 300 000 kr. til dette. Planen er å begynne med topptaket i august, men vi avventer dette til vi ser økonomi ellers. Grovt regnet er det uforutsette utgifter på ca. 700 000 kr. og klubben ønsker å sluttføre påbegynte utbedringer for å være sikker på nok likviditet. Klubben har fått en muntlig redegjørelse på at forsikring ikke dekker råteskadene, men Arne skal be om å få dette skriftlig fra forsikringsselskapet.

Vedtak:

Styret slutter seg til orienteringen og vil på et senere tidspunkt ta endelig stilling til utbedring og finansiering av topptaket.

2. Økonomi.

P.t. er det 1,2 millioner kr. i likviditet på konto. Ca. 25% har betalt medlemskontingent og båtplass. Dette året skal det purres tidligere på de som ikke betaler.

Byggeprosjektet er for øvrig ikke overskredet mye i.f.t. budsjett. Da er ikke de uforutsette utgiftene tatt med.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen av økonomi til orientering.

3. Sesongåpningen 9/5, klubbaktiviteter og korona.

Korona:

Det er tatt en runde med avklaringer rundt korona og forsiktig gjenåpning av anlegget. Det henges opp plakater i de ulike rom med rutiner som skal følges for avstand og smittevern. I tillegg vil det gis informasjon på hjemmeside og facebook-siden. Det skal

også utarbeides liste over deltakere på ulike arrangement i klubbens regi. Onsdagspadling og åpen dag blir avlyst inntil videre.

Sesongåpning:

Sesongåpningen fremskyndes til lørdag 8. mai kl. 12. Solveig lager et skriv og Wolfang informerer gjennom mail og aktivitetsliste endres. Det informeres også på hjemmeside og facebook.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til ovennevnte orienteringer og informasjon besørges.

4. Flattvannspadling.

Per orienterte om henvendelse fra NPF og spørsmål om klubben er interessert i å starte opp et tilbud om flattvannspadling for barn og unge.

Vedtak:

Per tar kontakt med leder i jollegruppa og lodder interesse for et mulig samarbeid rundt seiling og padling for barna som er på jolleseiling på tirsdager.

5. Eventuelt.

5.1. Gaveoverrekkelse.

Per fikk gave for innsats under NM i marathonpadling kortbane i fjor sommer.

5.2. Henvendelse om kurs.

BUA Stange spurt om et introkurs for barn og Utdanningsdirektoratet har rettet en henvendelse om kurs for 20 ansatte.

Vedtak:

Vi stiller oss positive til kurs for barn knyttet til BUA Stange, men at deltakere dimensjoneres i.f.t. antall instruktører og om voksne kan følge barna i aktiviteten. Kurset holdes i Veslemjøsa. Jon er spurt av Per Olav om å se nærmere på hvordan tilbudet kan gis. Det samme gjelder for henvendelsen fra Utdanningsdirektoratet.

5.3. Premier og merker.

Padleorientering 2020

Det ble foretatt en trekning av kandidatene som hadde tatt alle postene for sesongen. Steinar Nerem ble den heldige vinner av et gavekort.

Consept 2 vintersesong 2020/2021

Dette er en konkurranse på romaskin.

Tor Sæming Eng rodde 712 km, Edvard Hirst 599 km, Bjørnar Landheim 537 km. Premier for dette deles ut på en tirsdag i.f.m. de åpne rokveldene.

Når det gjelder distansemerker for padling og roing, vil dette markeres ved en senere anledning.

5.4. Roreglement.

Det er utarbeidet et nytt roreglement. Det er midlertidig, og i løpet av året vil det lages et nytt reglement som skal gjelde fremover.

Vedtak:

Styret ønsker at kulepunkt 2 endres slik at det fremgår at vest skal være med i trimmerne. Ut over det ble det midlertidige roreglementet godkjent.

5.5. Nytt opplegg og kurslinje som heter livredning i veileder hav kurs.

Per Olav orienterte at han som del av veileder hav utdanningen må ta tilleggskurs for også å ha kompetanse i livredning.

Vedtak:

Styret tar dette til orientering.

5.6. Behov for vakthold til våren i.f.m. festing på Tjuvholmen?

Vedtak:

Klubben ser an om det vil bli behov for å sette inn ekstra innsats / tilstedeværelse om det også i år blir festing og ansamling av større grupper på Tjuvholmen. Arne kontakter Natteravnstjenesten.

5.7. Kajakk oversikt

Wolfgang etterspør 5 kajakker som er registrert i loggen, men som ikke ser ut til å være i noen av båthallene.

Vedtak:

Det tas en ekstra runde i alle kriker og kroker av båtanlegget og så vil styret på et senere tidspunkt vurdere å slette manglende båter fra registeret.

5.8. Mat og servering i.f.m. åpning av det nye klubbhuset.

Solveig har mat i fryseren fra tidligere planlagte arrangementer. Det ble foreslått å kombinere mat og servering med en offisiell åpning av det nye

klubbhuset og den planlagte sommerfesten. Dette ses i sammenheng med gjeldende smittevernsregler.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til forslaget.

Per Myrvang

Referent