Styremøtetreferat nr. 1 2021: Nyoppusset klubbhus får historisk avtrykk i tekst og bilder

Styret har avholdt sitt første møte i 2021. En rekke saker var til behandling. Du kan lese hele referatet nedenfor.

Et av punktene gjelder et vedtak om å legge til rette for å gi klubbhuset et balansert og rolig avtrykk i historiske bilder og tekster fra 1881 til 2021, dvs. fra vår 140 år gamle klubbhistorie. Les mer om dette i møtereferatet., sier nestleder Tor Sæming Eng. Det framgår også at økonomien i oppussing og rehabiliteringen båthuset og klubbhuset er under kontroll, men med noen mindre tilleggsutgifter.

Referat nr. 1 2021 – klikk deg videre og les!

Referatet:

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 13.01.21 kl. 1800-2015

Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Wolfgang Scherzer, Sverre Nordhagen og Per Olav Lund.

Ikke tilstede/meldt forfall: Solveig Hauge

Agenda:

1) Godkjenning av forrige styremøtereferat nr. 9/2020.

Dette er tidligere godkjent av styret og kopi er allerede hengt opp i rohallkorridoren og lagt ut på klubbens nettside. Dette gjelder nå alle 9 styremøtereferatene som er avholdt i 2020.

2) Gjennomgang av byggeprosessen

Arne hadde en rask gjennomgang av byggeprosessen. Snekkerlinja ved Stange videregående skole er nå i gang med taket. Så fort kajakkhallen (det nye tilbygget) er klart for innredning av kajakker, vil innredningskomiteen ved Sverre Nordhagen og Stein Hval sette igang arbeidet. Det er et mål at dette kan være på plass innen sesongstart. Dette henger sammen med innredning av rohallen, og man vil også her prøve å få mesteparten ferdig til sesongen begynner. Dette gjelder også brygga. Klubben vil få en regning på kr. 30000,- fra Stange videregående når det gjelder grunnarbeidene, noe som bare er en brøkdel av hva vi ville ha betalt en ordinær entrepenør.

3) Økonomi

Wolfang redegjorde for at regnskap og budsjett var under kontroll. Riktignok noen budsjettmessige tillegg grunnet ekstra poster som snøfangere, utebod, bearbeiding av vei/gårdsplass, nytt lysarmatur i rohallen m.m. Dette er allikevel godt innenfor de maksimale rammene for hva klubbens økonomi tillater.

4) Årsmøte

Arne orienterte om det kommende årsmøtet vårt. Grunnet Coronapandemien vil dette bli avholdt med hjelp av nettsystemet «Teams». Her vil kun styret og en representant fra valgkommiteen fysisk sitte i møtelokalet på roklubben. Alle klubbens medlemmer vil ha en mulighet til å delta på møtet via enkelt oppkobling på nettet/Teams. Ordinære frister for avholdelse av årsmøte vil bli fulgt på vanlig måte. Styret vil i forkant teste Teams-systemet slik at vi er sikre på at dette vil fungere på årsmøtet.

5) Eventuelt

a) Godkjenning av Erik Johnsens forslag til oppheng av historiske bilder/illustrasjoner i klubblokalet.

Erik Johnsen har forut levert styret et forslag om oppheng av historiske bilder/illustrasjoner samt plasseringen av disse i klubblokalet. Han har valgt å kalle dette en slags dreiebok med faseinndelinger/dreiepunkter. Dreieboka (bildene og illustrasjonene på veggene) vil omhandle klubbens 140 års gamle klubbhistorie fra året 1881 og frem til i dag. Erik vil også lage tilhørende tekstfelt slik at man kan lese om hva bildene/illustrasjonene viser. Erik har også levert styret en fotoserie av klubblokalets vegger hvor det tydelig fremgår hvor faseinndelingene/dreiepunktene (bildene/illustrasjonene) skal plasseres.

Styret er samlet i en klar oppfatning av at dette er informasjon som er særs viktig når det gjelder egne medlemmer, nye medlemmer og andre som besøker klubben og klubbhuset (andre klubber, særforbund, idrettskrets, kommune, idrettsråd m.fl.)

Styret fattet enstemmig(Solveig Hauge som ikke kunne møte på styremøtet hadde på forhånd gitt sin tilslutning til denne saken) følgende vedtak:

Erik Johnsen gis uavkortet mandat til å fullføre oppheng av bilder/illustrasjoner i h.h. til plan/plasseringsoversikt. Han står fritt til å velge personer som skal bistå ham i arbeidet. Erik Johnsen vil alene ha det redaksjonelle/faglige ansvaret.

Styret vedtok også å dekke de faktiske utgifter til rammer, blekk til skriver m.m.

b) Tilslutning til, og økonomisk støtte til opplæringstiltak for aktivitetsledere i Hamar roklubb

Per Olav hadde et varslet innlegg om ovennevnte. Saken gjaldt gjennomføring av et opplæringstiltak rettet mot aktivitetsledere, og der klubbene Lillestrøm Kajakklubb, Sarpsborg og Fredrikstad kajakklubb sammen med Hamar roklubb samarbeider. Tiltaket er praksisoppgave for fire av klubbenes instruktører som tar kurset Veileder HAV. Opplæringstiltaket retter seg mot aktivitetsledere, organiseres med to kveldssamlinger (digital pga Covid 19) og en helgesamling i Nevlunghavn. Gjennomføringsperiode er februar – april 2021. Pga leiekostnader til overnatting og basseng på helgesamlingen ble det søkt om økonomisk støtte slik at deltakeravgiften blir noe lavere for de som deltar på kurset.

Tiltaket retter seg inn mot Norges Padleforbunds virksomhetsplan der kompetanseutvikling er ett av satsningsområdene, og målsettingen med tiltaket er å utvikle turplanlegging/ ledelse og instruktørferdigheter til aktivitetsledere.

Aktivitetslederen er den viktigste ressursen i klubben og har ansvaret for kurs, aktivitet og turer. Ved å satse på utvikling av aktivitetsledere vil det i annen hånd trolig både føre til at flere vil ta på seg ansvar for å drive aktiviteter i klubbregi, og forhåpentligvis også motivere flere til å både bli aktivitetsledere, og til å fortsette på våttkortstigen mot turleder/ veiledere og/ eller til å ta spesialkursene rettet mot tilrettelegging av padling for barn/ unge, psykisk helse og nedsatt funksjonevne.

Styret som er klar over denne viktige ressursen, er også klar over at aktivitetslederen også trenger støtte og påfyll gjennom kurs.

Styret fattet derfor vedtak om at det avsettes kr. 5000,- i forbindelse med utgifter Per Olav har til kurs i denne sammenhengen.

c) Innkjøp av kajakker til målgruppe mindre padlere.

Også her hadde Per Olav varslet et innlegg om saken. Saken har vært tidligere diskutert, men styret vedtok nå at dette innkjøpet er helt nødvendig for aktiviteten til kommende sesong. Klubben har også nå god kontroll på økonomien, og plassmangelen er heller ikke noe problem lenger.

Styret vedtok at det avsettes kr. 50000,- på budsjettet til innkjøp av kajakker til denne målgruppen.

d) Isolering av 1/3 av den nye kajakkhallen for varme om vinteren

Sverre har tidligere fremsatt forslag om dette. Styret synes ideen er god, idet dette gjør det mulig å tine opp kajakker/ustyr på vinterstid samt ha muligheten for et sted hvor enkle reparasjoner kan foretas. Vinterpadling har i den senere tid blitt veldig populært, og det er viktig at også denne aktiviteten ivaretas.

Styret vedtok at 1/3 av den nye kajakkhallen, den delen nærmest klubbhuset skal isoleres for bruk av varme om vinteren. Det er mulig snekkerlinja ved Stange Videregående skole kan ta dette oppdraget, hvis ikke så tar vi dette på en dugnad.

Neste styremøte ble berammet til onsdag 03.02.21 kl. 1800

Tor Sæming Eng

Referent