Årsmøte 9. mars kl. 18: gjennomføres fysisk, så møt opp!

Styret har bestemt at årsmøtet 9. mars kl. 18.00 gjennomføres på vanlig måte med personlig frammøte i klubbhuset på Tjuvholmen. Dette framgår av styremøtereferatet datert 10. februar. Det betyr at styret ønsker velkommen til nyoppusset møterom i klubbhuset.

BILDET: Det blir vanlig årsmøte 9. mars kl. 18.00 i klubbhuset på Tjuvholmen. På bildet leder Arne Hansen

Klikk og les hele styremøtereferatet fra 10. februar. 

Referat Styremøte nr. 11 / 2022

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 10.02.22 kl. 1800-20.00

Til stede fra Styret: Arne Hansen, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge, Marit Lier, Per Olav Lund, Per Myrvang.

Agenda:

1. Godtgjørelse til medlemmer for arbeid.

Det dukker av og til opp spørsmål om godtgjøring for arbeid utført i klubbens regi. Det kan være i form av økonomisk kompensasjon eller fritak for betaling av medlemskontingent eller plassleie. I dag er det slik at styreverv og definerte ansvarsoppgaver gir slikt fritak. Det er viktig å ha klare retningslinjer for dette, av hensyn til forutsigbarhet rundt økonomi og likebehandling av klubbens medlemmer. Styret mener det også er viktig å opprettholde dugnadsånden i klubben.

Vedtak:

Alle saker om økonomisk kompensasjon eller utgiftsdekning skal på forhånd være avtalt med styret. Styret ønsker å informere nærmere om dette på kommende årsmøte den 9. mars d.å.

2. Høilund bygg.

Høilund bygg er nå i gang med å utbedre taket i 2. etasjen. Firmaet har avdekket at det mangler fuktsperre i taket. Styret diskuterte om klubben nå burde benytte anledningen til å utbedre for dette, mens snekkere er på plass og med stillas og rigg, samt skifte vindu som er gammelt og råttent på «kontoret». Dette er det siste som mangler for at hele klubbhuset blir fullstendig oppgradert og rehabilitert.

Vedtak:

Styret ønsker at innertaket også blir satt ordentlig i stand, med fuktsperre og nytt takpanel, og at det blir satt inn nytt vindu. Arne innhenter et pristilbud fra Høilund bygg og oversender Wolfgang så han får lagt det inn i budsjettet. Noe elektrikerarbeid og rydding gjøres på dugnad.

3. Statsforvalteren og avklaring om brygger og bøyer i Veslemjøsa.

Det vises til siste styremøte (nr. 10/21, sak 3.4). Arne har oversendt dokumentasjon og purret på svar fra Statsforvalteren. P.g.a. stort arbeidspress har de ikke kunnet gi klubben et svar p.t.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

4. Medvirk Hamar strandsone.

Bane NOR Eiendom er i gang med planleggingen av sporområdet og de gamle verkstedhallene, samt deler av Tjuvholmen. Det er lagt opp til medvirkningsmøter med innbyggerne i Hamar denne våren, og det er bedt om formelle innspill til planoppstarten. Fristen for dette er 28. februar. Styret mener det er viktig at klubben markerer seg i saken og følger opp i kommende planprosesser for å sikre og ivareta klubbens interesser. Det vises til link: https://www.medvirk-hamarstrandsone.no/

Vedtak:

Per tar ansvar for å utarbeide et høringsinnspill til planoppstarten.

5. Årsmøte 9. mars.

Det legges opp til at årsmøtet gjennomføres fysisk. Etter styremøtet er det fra nasjonalt hold opphevet krav om avstandsbegrensninger og det kan nå gjennomføres på ordinært vis.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning og innkaller til årsmøtet den 9. mars på ordinært vis.

6. Innkjøp av kajakker og utstyr.

Per Olav har hatt møte med padlekursinstruktører i klubben og fått innspill til innkjøp av nye kajakker. Det er stor slitasje på kajakkene som er benyttet til kurs og noen modeller er også lite egnet (noen er også mindre egnet rent generelt). Det er videre sett på at kajakkene som er foreslått innkjøpt også skal komme alle klubbens medlemmer til gode, gjennom aktiv bruk når de ikke er benyttet til kurs. Det er også behov for å kjøpe nye padleårer og vester. Det vil gjøres en vurdering på om det plass til å lagre de kajakkene som ikke lengre tenkes brukt til kurs, eller om noen / alle skal selges. Totalt er det snakk om innkjøp av 10-12 nye kajakker. Det foreslås å prioritere kajakker med god kvalitet, og at de kun har senkekjøl.

Styret ser positivt på at klubben fremover kan bruke forholdsvis mer penger på innkjøp av både ro – og padlemateriell m.t.p. at det i det senere år først og fremst er satset på nybygg og rehabilitering av bygninger.

Vedtak:

Forslaget oversendes årsmøtet til avgjørelse og innarbeides eventuelt budsjett for 2022. Forslaget ses i sammenheng med innspill til budsjett fra ro-utvalget.

7. Plan for kajakkurs 2022.

Per Olav presenterte et utkast til planlagte kurs for sesongen 2022. Foreløpig ligger flere av kursene med åpen plass for flere instruktører. Per Olav mener klubben må satse på å få flere til å ta aktivitetslederkurs, og det er både en fin og nødvendig erfaring for potensielt nye aktivitetsledere å være med hovedinstruktører på introduksjonskurs og grunnkurs. Per Olav håper også å få til et samarbeid om kurs med Lillestrøm kajakklubb. I tillegg spilte han inn to nye varianter for medlemmer til å kunne delta på kurs:

– Et påbygningskurs for medlemmer og med redusert deltakeravgift på grunnkurs, om en tidligere har gjennomført introduksjonskurs.

– Et oppfriskningskurs for medlemmer som har deltatt tidligere på grunnkurs, men som ønsker å repetere / friske opp kompetansen, og da med redusert deltakeravgift: 500 kr.

Vedtak:

Styret tar kursplanen til orientering.

Styret stiller seg videre positive til at klubben gir et tilbud om redusert deltakeravgift til medlemmer som ønsker et påbygningskurs eller oppfriskningskurs, i første omgang som en prøveordning for sesongen 2022.

Per Myrvang

Referent