Styremøtereferat nr 7/2020, datert 25. juni

Styret hadde møte 25. juni og nedenfor kan du lese styremøtereferatet. Styremøtereferatet fra møtet 16. september vil bli lagt ut når det er endelig godkjent.

Styremøte nr. 7/2020

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 25.06.20 kl. 1800-2000

Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge, Sverre Nordhagen og Per Olav Lund.

Ikke tilstede/meldt forfall:

Agenda:

1) Godkjenning av forrige styremøtereferat nr. 6/2020

Dette ble godkjent og kopi blir hengt opp på tavla i rohallkorridoren samt kopi til Erik som legger det ut på nettsiden vår.

2) Bygg

Arne og Wolfgang orienterte om situasjonen. Graving av VA-grøft er nå i gang mellom rohallen og Damehuset, samt rensking av berget der tilbygget skal stå. Graveren traff dessverre en del berg i grunnen, så roklubben må nok beregne en ekstra kostnad for dette. Berg i grunnen betyr at man må pigge istedet for å grave, og dette er en fordyrende prosess. Møte med gravefirma om dette vil bli berammet.

Arne har også begynt rivearbeidet inne i selve klubblokalet, og her går det meste etter planen. Det har vært kontakt med både elektriker og rørlegger uten at noe uforutsett har oppstått. Arne har brukt en del arbeidsdager på en rekke møte med håndtverkerne og vil få dette refundert av styret i h.h. til tidligere vedtak. Dugnader vil bli foretatt gjennom sommeren, bla. snekring og maling.

Montering av takplatene over rohallen er utsatt til uke 33 uten at dette skaper noe problemer for den øvrige byggeprosess. Det er også opprettet kontakt mellom Stange videregående skole, bygg-og betonglinja, slik at byggearbeidene/gravinga blir samkjørt.

Byggeprosessen går med andre ord helt etter planen. Når det gjelder søknad om spillemidler/anleggstilsudd fra kommunen, så vil Arne og Tor jobbe med denne i september måned med søknadsfrist 01.10.20. Hamar kommune, Fylkeskommunen og Hamar idrettsråd er varslet om dette.

Wolfgang bekreftet også at klubbens likviditet fremdeles var god. Klubben vil etter planen ha mottatt regninger for bytte av takplater, rørlegger, elektriker, graver og materialer til tilbygget i 2020, mens totalregningen fra Stange videregående skole først vil foreligge i 2021. Det er stipulert at denne regningen vil ligge på ca. kr. 30.000,-

3) Økonomi

Wolfgang fortalte at 55 % av medlemmene hadde betalt kontigent. Når det gjaldt NM i kortbanepadling var det påmeldt ca. 100 padlere, men Wolfgang hadde bare mottatt betaling fra 1 deltager. Resterende vil sikkert bli betalt etterhvert. Wolfgang følger opp.

4) Eventuelle Innkjøp

Når det gjelder innkjøp av eventuelt nye kajakker, så har styret tidligere bestemt at dette skal avventes til neste år. Dette fordi man etter tilbygget blir satt opp, først da vil kunne dokumentere bruken av hver kajakk.

Imidlertid har det dukket opp et behov for mindre kajakker, spesielt til kursbruk. Styret er enig at vi har råd til dette, men at vi så langt ikke har plass så lenge noe av kajakkmateriellet ikke blir avhendet.

Styret ble derfor samstemmig enige om at spesielt 3 kajakker kunne selges. Disse var lite brukt fordi de delvis var ødelagte, vonde å sitte i samt vanskelige å padle.

Sverre tok ansvaret for å kontakte Steinar vedr. den ene kajakken som var skjev i forhold til eventuell reklamasjon.

Styret vedtok at det skal kjøpes inn 3 nye mindre kajakker, og Sverre og Per Olav tar ansvaret for å foreslå hvilke typer man skal kjøpe. Forslaget legges frem for styret på neste styremøte.

5) Eventuelt

a) Endring smittevernsreglene

Idrettsforbundet har nå laget nye regler med h.t. Corona-smitten. Det er nå åpnet for at man kan bruke garderrober, dusj og treningsrom under forutsetning av at øvrige anbefalinger fra helsemyndighetene følges.

Arne tok ansvaret for at nettredaktør Johnsen legger ut info om dette på nettsiden vår.

b) Anmeldelse/påtalebegjæring

Styret undertegnet samlet en fullmakt til Arne, hvor han på vegne av klubben har fullmakt til å inngi anmeldelse, fremsette krav om tiltale og straff, fremsette erstatningskrav samt påklage eventuelle henleggelser fra politiet.

I forbindelse med dette har roklubben nylig innlevert anmeldelse for skadeverk på følgebåtbrygga vår.

c) Rohall-og tilbygg/materiellplassering – komiteer

Styret vedtok å opprette 2 komiteer:

1) Komite for plassering av alt romateriell i rohallen når denne blir ryddet til neste år. Medlemmer i komiteen ble Tor, Stein Hval

2) Komite for innredning av det nye tilbygget hvor klubbkajakkene og klubbmateriellet skal plasseres. Medlemmer ble Tor og Stein Hval.

Det er god tid å jobbe på for disse komiteene, men sikkert lurt å allerede nå å få noen ideer om hvordan dette kan gjøres.

d) Fyll, bråk, skadeverk og forsøplingsproblemet på roklubben

I anledning ovennevnte hadde roklubben ved Arne og Tor et møte med impliserte parter den 05.06.20. Møtedeltagerne var fra Politiet Forebyggende enhet, utekontaktene og SLT-koordinator ved Hamar kommune samt natteravnene. Møtet var konstruktivt, og endte opp med at både utekontaktene og natteravnene ville patruljere området fremover. SLT-koordinator ville ta problemet opp med skolene, likeså Forebyggende enhet ved politiet.

I tillegg til dette har medlemmer fra roklubben hatt «tilstede-vakt» nesten hver helg siden problemene oppståd. Det kan virke som om trenden er i ferd med å snu, men roklubben vil følge opp dette tett fremover.

Tor Sæming Eng

Referent